Kana­da łago­dzi wyma­ga­nia zwią­za­ne z kwa­ran­tan­ną podróż­nych przy­by­wa­ją­cych do Kana­dy, co nie ozna­cza jed­nak, że kraj będzie przyj­mo­wał turystów.

Oby­wa­te­le Kana­dy, sta­li rezy­den­ci, nie­zbęd­ni pra­cow­ni­cy i stu­den­ci zagra­nicz­ni od ponie­dział­ku 5 lip­ca nie muszą pod­da­wać się 14-dnio­wej kwa­ran­tan­nie, jeśli przed­sta­wią dowód szcze­pie­nia w apli­ka­cji ArriveCan.

Straż gra­nicz­na przy­po­mi­na, że wpusz­cza­ni do Kana­dy będą tyl­ko podróż­ni, któ­rzy wjeż­dża­ją z okre­ślo­nych powo­dów. Oso­by pla­nu­ją­ce podróż do Kana­dy powin­ny spraw­dzić, czy w ogó­le mogą prze­kro­czyć gra­ni­cę i czy będą potrze­bo­wać jakichś dodat­ko­wych dokumentów.

reklama

Cel tury­stycz­ny nie jest uzna­wa­ny za uza­sad­nio­ny powód podróży.

Rów­nież gra­ni­ca lądo­wa mie­dzy Kana­dą i Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi pozo­sta­je zamknię­ta dla osób podró­żu­ją­cych w celach nie uzna­wa­nych za niezbędne.

Z 14-dnio­wej kwa­ran­tan­ny będą zwol­nie­ni podróż­ni, któ­rzy przy­ję­li dru­gą daw­kę dwa tygo­dnie przed podró­żą. W sto­sun­ku do osób nie­zasz­cze­pio­nych lub zaszcze­pio­nych czę­ścio­wo w dal­szym cią­gu będą sto­so­wa­ne dotych­cza­so­we zasa­dy – czy­li, w przy­pad­ku osób przy­la­tu­ją­cych samo­lo­tem, kwa­ran­tan­na hote­lo­wa i kwa­ran­tan­na w domu.

Za oso­by zaszcze­pio­ne będą uzna­wa­ni podróż­ni, któ­rzy przy­ję­li dwie daw­ki pre­pa­ra­tów zatwier­dzo­nych przez Health Cana­da, tj. Pfi­zer, Moder­na, Astra­Ze­ne­ca i John­son & John­son (jed­no­daw­ko­wa). Mie­sza­nie dawek jest dopusz­czal­ne. Szcze­pion­ki, któ­re nie speł­nia­ją kry­te­riów, to: Bha­rat Bio­tech (Cova­xin), Can­si­no (Convi­de­cia), Gama­laya (Sput­nik V), Sino­pharm (BBIBP-CorV), Sino­vac (Coro­na­Vac) i Vec­tor Insti­tu­te (Epi­Vac­Co­ro­na).

Oso­by zaszcze­pio­ne zatwier­dzo­ną szcze­pion­ką będą musia­ły przed­sta­wić doku­ment zaświad­cza­ją­cy o typie szcze­pion­ki, datach poda­nia i kra­ju przy­ję­cia szcze­pion­ki. W Arri­ve­Can trze­ba będzie zamie­ścić pdf lub zdję­cie zaświad­cze­nia o szcze­pie­niu po angiel­sku lub fran­cu­sku. Trze­ba będzie tez mieć przy sobie doku­ment zaświad­cza­ją­cy o szcze­pie­niu w wer­sji papie­ro­wej lub elektronicznej.

Prze­pi­sy wcho­dzą w życie o 12:01 w nocy 5 lip­ca. Oso­by, któ­re prze­kra­cza­ją gra­ni­cę wcze­śniej, muszą się pod­dać całej kwarantannie.

Pozo­sta­je w mocy wymóg oka­za­nia nega­tyw­ne­go wyni­ku testu mole­ku­lar­ne­go na COVID-19 wyko­na­ne­go przed wylotem.