Kar­di­nał Col­lins, odwo­łał Msze św. we wszyst­kich kościo­łach w Archi­die­ce­zji Toron­to w naj­bliż­szy week­end, ze wzglę­du na wiel­kie nie­bez­pie­czeń­stwo zara­że­nia się wirusem.

Msze św. w sobo­tę rano oraz w cią­gu tygo­dnia będą odpra­wia­ne według nor­mal­ne­go pla­nu.- pisze na fb o. Janusz Bła­że­jak z para­fii Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mississaudze.

Odwo­ła­ne zosta­ły rów­nież reko­lek­cje dla dzie­ci w tej parafii.

reklama

Tutaj ofi­cjal­ny komunikat:

 

https://www.archtoronto.org/media-centre/news-archive/chancery-news/cardinals-message-on-covid19