Były pre­zy­dent Donald Trump prze­ma­wiał w nie­dzie­lę na Kon­ser­wa­tyw­nej Kon­fe­ren­cji Dzia­łań Poli­tycz­nych (CPAC) w Tek­sa­sie gdzie obie­cał „poko­nać” kry­tycz­ną teo­rię rasową.

„Z pomo­cą wszyst­kich nas tutaj poko­na­my rady­kal­ną lewi­cę, socja­li­stów, mark­si­stów i kry­tycz­nych teo­re­ty­ków rasy” – powie­dział Trump publicz­no­ści. „Zabez­pie­czy­my nasze gra­ni­ce, zatrzy­ma­my lewi­co­we kaso­wa­nie  kul­tu­ry, przy­wró­ci­my wol­ność sło­wa i wol­ne wybo­ry i spra­wi­my, że Ame­ry­ka znów będzie wielka”.

Kry­tycz­na teo­ria raso­wa (CRT) jest głów­nym fron­tem woj­ny kul­tu­ro­wej w Ame­ry­ce, gdzie rodzi­ce w całym kra­ju kłó­cą się z nauczy­cie­la­mi, rada­mi szkol­ny­mi i związ­ka­mi zawo­do­wy­mi nauczy­cie­li o to, czy powin­no się jej uczyć w szko­łach publicz­nych. CRT jest sil­nie zwią­za­na z ruchem „anty­ra­si­stow­skim”, „kul­tu­rą anu­lo­wa­nia”, a tak­że taki­mi hasła­mi jak „róż­no­rod­ność, rów­ność i integracja”.

tutaj peł­ne przemówienie

Według Criticalrace.org i innych kry­ty­ków tej ide­olo­gii Fun­da­cji Legal Insur­rec­tion , CRT jest odga­łę­zie­niem wcze­śniej­szej teo­rii mark­si­stow­skich – euro­pej­skiej mark­si­stow­skiej szko­ły myśli, któ­ra powsta­ła na począt­ku XX wie­ku. Kil­ku guber­na­to­rów pod­pi­sa­ło w ostat­nich tygo­dniach roz­po­rzą­dze­nia, któ­re zaka­zu­ją naucza­nia CRT lub podob­nych tre­ści w szko­łach publicznych.

„Nigdy nie zapo­mi­naj­my, że rady­kal­na lewi­ca nie sta­no­wi więk­szo­ści w tym kra­ju” – powie­dział Trump. „Jeste­śmy więk­szo­ścią i oni nawet się nie zbli­ża­ją do tego punktu”.

Pre­zy­dent stwier­dził, że   „rady­kal­na lewi­ca” zin­fil­tro­wa­ła lub kon­tro­lu­je „cen­tral­ne insty­tu­cje”, takie jak izby adwo­kac­kie, uni­wer­sy­te­ty, szko­ły, Hol­ly­wo­od, Big Tech i duże ban­ki. A nie­któ­re kam­pa­nie naci­sku pro­wa­dzo­ne przez Demo­kra­tów, powie­dział, są „pro­sto z kra­jów komunistycznych”.

W swo­im prze­mó­wie­niu Trump porów­ny­wał poli­ty­kę imi­gra­cyj­ną swo­jej admi­ni­stra­cji z poli­ty­ką obec­nej admi­ni­stra­cji, oskar­ża­jąc pre­zy­den­ta Joe Bide­na i Demo­kra­tów o lek­ce­wa­że­nie  bez­pie­czeń­stwa granic.

„Inge­ren­cja w wybo­ry Big Tech w 2020 roku była obu­rza­ją­cym ata­kiem na naszą repu­bli­kę i ame­ry­kań­skie­go wybor­cę”, powie­dział były pre­zy­dent przy­po­mi­na­jąc, jak Twit­ter i Face­bo­ok ocen­zu­ro­wa­ły arty­ku­ły,  o sybu obec­ne­go pre­zy­den­ta Hun­te­rze Bide­nie i jego inte­re­sach za granicą.

Trump, któ­ry odszedł z Bia­łe­go Domu sześć mie­się­cy temu, pozo­sta­je popu­lar­ny wśród repu­bli­kań­skich wyborców.

YouTu­be usu­nął prze­mó­wie­nie  Trum­pa  i zamro­ził kon­to CPAC na sie­dem dni unie­moż­li­wia­jąc gru­pie trans­mi­sję na żywo nie­dziel­ne­go prze­mó­wie­nia byłe­go prezydenta.