Health Cana­da radzi uni­kać nie­któ­rych marek kre­mów do opa­la­nia w sprayu po tym jak John­son & John­son Inc. wyco­fał ze sprze­da­ży kil­ka swo­ich pro­duk­tów. Ame­ry­kań­ski pro­du­cent wyco­fał sie­dem rodza­jów pro­duk­tów Neu­tro­ge­na Beach Defen­se i Ultra She­er z powo­du “pod­wyż­szo­nej zawar­to­ści benzenu”.

“Czę­sta i dłu­go­trwa­ła eks­po­zy­cja, np. przez skó­rę lub wziew­na, na pod­wyż­szo­ną zawar­tość ben­ze­nu może sta­no­wić poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia”, ostrze­ga Health Cana­da. “Pierw­sze ozna­ki zatru­cia ben­ze­nem to m.in. sen­ność, zawro­ty gło­wy, przy­spie­szo­ne lub nie­re­gu­lar­ne bicie ser­ca i bóle gło­wy”. Agen­cja radzi, by oso­by, któ­re sto­so­wa­ły wyco­fa­ne pro­duk­ty i mają oba­wy o swo­je zdro­wie, skon­sul­to­wa­ły się z lekarzem.

Pyta­nia do John­son & John­son moż­na kie­ro­wać pod numer bez­płat­nej info­li­nii pro­du­cen­ta 1–800-458‑1673.