Kier­masz ksią­żek w Cen­trum — wra­ca normalność?

Pro­win­cja Onta­rio powo­li się otwie­ra, do życia powra­ca rów­nież Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze, gdzie w nie­dzie­lę 18 lip­ca odbył się Jubi­le­uszo­wy Kier­masz Książ­ki zor­ga­ni­zo­wa­ny przez dzia­ła­ją­cą przy Cen­trum Biblio­te­kę Pol­skę im. o. Sta­ni­sła­wa Bąka.