Szpi­tal św. Józe­fa budu­je oddział Emer­gen­cy wypo­sa­ży go w nowo­cze­sny sprzęt 

Obcho­dząc w tym roku swo­je set­ne uro­dzi­ny, szpi­tal pla­nu­je słu­żyć spo­łecz­no­ści przez następ­ne stu­le­cie. „Zauwa­ży­li­śmy, że opie­ka na oddzia­le pogo­to­wia mia­ła kry­tycz­ne zna­cze­nie pod­czas pan­de­mii”, powie­dzia­ła Maria Dyck, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Fun­da­cji Cen­trum Zdro­wia St. Joseph.

Utwo­rze­nie nowe­go oddzia­łu ratun­ko­we­go jest skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem, nie kry­je dr Joan Cheng, szef oddzia­łu ratun­ko­we­go. „Budu­jąc go przyj­rzy­my się lek­cjom wycią­gnię­tym z obec­nej pan­de­mii oraz SARS by przy­go­to­wać się na następ­ną. Byli­by­śmy naiw­ni sądząc, że nie będzie kolej­nej i musi­my być na to goto­wi” – powiedziała.

Zało­żo­ny w 1921 roku, St.Joseph ma obec­nie 450 łóżek, zaś w rejo­nie szpi­ta­la miesz­ka ponad 500 000 osób.

Dar­czyń­cy mają klu­czo­we zna­cze­nie dla szpi­ta­la” – doda­je Simon Nyilas­sy, ​​prze­wod­ni­czą­cy Rady Dyrek­to­rów Fun­da­cji Cen­trum Zdro­wia św. Józe­fa. Do tej pory szpi­tal zebrał oko­ło 15 milio­nów dola­rów darowizn.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie www.supportstjoes.ca.