Miej­sce pocho­dze­nia to jest zawsze punkt odnie­sie­nia — w Mis­sis­sau­dze powsta­je Klub Czę­sto­cho­wian — zapra­sza nie tyl­ko byłych mieszkańców.