Admi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta Bide­na poin­for­mo­wa­ła 29 lip­ca  że ​​pra­cow­ni­cy fede­ral­ni i kon­tra­hen­ci będą musie­li przed­sta­wić dowód szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID- 19 lub nosić maski, i prze­strze­gać zasad dystan­su spo­łecz­ne­go oraz pod­da­wać się regu­lar­nym testom na COVID-19.

„W tej chwi­li zbyt wie­lu ludzi umie­ra lub patrzy, jak ktoś, kogo kocha­ją, umie­ra i mówi, że „wła­śnie dosta­łem szcze­pion­kę” – powie­dział pre­zy­dent Joe Biden we wschod­nim poko­ju Bia­łe­go Domu. „To ame­ry­kań­ska tra­ge­dia. Umie­ra­ją ludzie, któ­rzy nie muszą umierać”.

W oświad­cze­niu wyda­nym przez Bia­ły Dom admi­ni­stra­cja stwier­dzi­ła, że ​​nowe zasa­dy zosta­ły okre­ślo­ne z powo­du warian­tu Del­ta COVID-19.

„Każ­dy, kto nie poświad­czy, że jest w peł­ni zaszcze­pio­ny, będzie musiał nosić maskę w pra­cy bez wzglę­du na poło­że­nie geo­gra­ficz­ne, odle­głość fizycz­ną od wszyst­kich innych pra­cow­ni­ków i speł­nić wymóg coty­go­dnio­we­go bada­nia prze­sie­wo­we­go oraz pod­le­gać ogra­ni­cze­niom doty­czą­cym  podróży

Według Bia­łe­go Domu zasa­dy te doty­czą rów­nież pod­wy­ko­naw­ców, któ­rzy współ­pra­cu­ją z rzą­dem fede­ral­nym. Admi­ni­stra­cja Bide­na będzie rów­nież pole­cać ten sam model pra­co­daw­com w Sta­nach Zjednoczonych.

Wraz z nowy­mi wymo­ga­mi rzą­du fede­ral­ne­go, Bia­ły Dom stwier­dził, że Biden pole­cił Depar­ta­men­to­wi Obro­ny zba­da­nie „jak i kie­dy” wyma­gać przy­ję­cia szcze­pion­ki od wojskowych

Według danych fede­ral­nych Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają oko­ło 2,18 milio­na pra­cow­ni­ków cywil­nych i 570 000 innych pra­cow­ni­ków, któ­rzy pra­cu­ją dla US Postal Servi­ce. Nie jest jasne, czy admi­ni­stra­cja Biden zasto­su­je te wymo­gi do pra­cow­ni­ków poczty.

Ame­ry­kań­ski Zwią­zek Pra­cow­ni­ków Pocz­ty (AWPU) oświad­czył w tym tygo­dniu, że sprze­ci­wia się naka­zo­wi szcze­pień, argu­men­tu­jąc, że nie jest rolą rzą­du fede­ral­ne­go naka­zy­wa­nie szcze­pień lub innych środ­ków testowych.

„Utrzy­ma­nie zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa naszych człon­ków ma ogrom­ne zna­cze­nie. Pod­czas gdy kie­row­nic­two APWU nadal zachę­ca pra­cow­ni­ków pocz­to­wych do dobro­wol­ne­go szcze­pie­nia się, rolą rzą­du fede­ral­ne­go nie jest naka­zy­wa­nie szcze­pień dla pra­cow­ni­ków, któ­rych repre­zen­tu­je­my” – czy­ta­my w oświad­cze­niu związku .

Tym­cza­sem nakaz admi­ni­stra­cji poja­wia się po tym, jak ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) wyda­ło w tym tygo­dniu wytycz­ne zale­ca­ją­ce zarów­no oso­bom zaszcze­pio­nym i nie­szcze­pio­nym nosze­nie masek w obsza­rach o wyso­kiej transmisji.

Wiel­kie fir­my tech­no­lo­gicz­ne, takie jak Face­bo­ok i Google, ogło­si­ły, że przed powro­tem do pra­cy pra­cow­ni­cy będą musie­li udo­wod­nić, że zosta­li w peł­ni zaszczepieni.

Oko­ło 60 pro­cent doro­słych Ame­ry­ka­nów zosta­ło do tej pory w peł­ni zaszczepionych.