Sześć kobiet,   w tym Mar­ta Lem­part, Mag­da­le­na Śro­da i Agniesz­ka Hol­land zaape­lo­wa­ło w śro­dę do wice­pre­zy­dent USA Kama­li Har­ris, by “zwró­ci­ła uwa­gę na bar­dzo poważ­ne zagro­że­nie dla wol­no­ści sło­wa w Pol­sce” w związ­ku z bra­kiem kon­ce­sji dla ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji TVN24.

 

“My, kobie­ty, zaan­ga­żo­wa­ne w obro­nę demo­kra­cji, pro­si­my Panią o zwró­ce­nie uwa­gi na bar­dzo poważ­ne zagro­że­nie dla wol­no­ści sło­wa w Pol­sce” — pod­kre­śli­ły autor­ki listu.

“Obec­ny rząd nasze­go kra­ju zamie­rza, poprzez zmia­nę pra­wa, nie prze­dłu­żyć kon­ce­sji bez­stron­ne­mu, pro­fe­sjo­nal­ne­mu i bar­dzo cenio­ne­mu przez oby­wa­te­li kana­ło­wi infor­ma­cyj­ne­mu (TVN24), któ­re­go wła­ści­cie­lem jest ame­ry­kań­ski kon­cern Disco­ve­ry” — napi­sa­ły działaczki.

“Jedy­nym źró­dłem infor­ma­cji pozo­sta­nie tele­wi­zja publicz­na, któ­ra w cało­ści jest pod­po­rząd­ko­wa­na inte­re­som rzą­dzą­cej par­tii” — zaznaczyły.

List do wice­pre­zy­dent Har­ris pod­pi­sa­ły: dzia­łacz­ka opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej z cza­sów PRL, póź­niej­sza mini­ster w kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta Alek­san­dra Kwa­śniew­skie­go, Bar­ba­ra Labu­da; reży­ser­ka fil­mo­wa Agniesz­ka Hol­land; lider­ka Ogól­no­pol­skie­go Straj­ku Kobiet Mar­ta Lem­part; dzia­łacz­ka opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej Danu­ta Kuroń; praw­nicz­ka, prof. Moni­ka Pła­tek oraz była peł­no­moc­nicz­ka rzą­du ds. rów­ne­go sta­tu­su kobiet i męż­czyzn, prof. Mag­da­le­na Śro­da.

 

We wto­rek sej­mo­wa Komi­sja Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu przy­ję­ła, wraz z popraw­ka­mi, przy­go­to­wa­ny przez PiS pro­jekt zmian w usta­wie o radio­fo­nii i tele­wi­zji. Pro­jekt zmie­nia zasa­dy przy­zna­wa­nia kon­ce­sji na nada­wa­nie dla mediów z udzia­łem kapi­ta­łu zagra­nicz­ne­go. W oce­nie wie­lu komen­ta­to­rów i poli­ty­ków opo­zy­cji pro­jekt jest wymie­rzo­ny w TVN.