Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki na kon­fe­ren­cji pra­so­wej ogło­sił zmia­ny w rzą­dzie. Nowym mini­strem rol­nic­twa zosta­nie Hen­ryk Kowal­czyk, któ­ry obej­mie też funk­cję wice­pre­mie­ra. Ze sta­no­wi­skiem poże­gna się też mini­ster kli­ma­tu. — Pan mini­ster pod­jął tę decy­zję ze wzglę­dów oso­bi­stych — prze­ka­zał szef rządu.

Puda obej­mie nato­miast sta­no­wi­sko mini­stra kon­sty­tu­cyj­ne­go — mini­stra fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej. Jak dodał, Puda pra­co­wał wcze­śniej w tym mini­ster­stwie. Obec­nie tury­sty­ka pod­le­ga pod Mini­ster­stwo Roz­wo­ju i Tech­no­lo­gii i jest nad­zo­ro­wa­na przez wice­sze­fa resor­tu Andrze­ja Guta-Mosto­we­go. — W kon­tek­ście mini­ster­stwa kli­ma­tu i śro­do­wi­ska nastą­pi zmia­na. Pana mini­stra Micha­ła Kur­ty­kę zastą­pi mini­ster Anna Moskwa. Pan mini­ster pod­jął tę decy­zję ze wzglę­dów oso­bi­stych — prze­ka­zał szef rządu.

Tekę mini­stra roz­wo­ju i tech­no­lo­gii obej­mie Piotr Nowak. Do tej pory funk­cję tę spra­wo­wał pre­mier Mora­wiec­ki. — Piotr Nowak to bar­dzo dobrze zna­na mi oso­ba. Pra­co­wa­li­śmy razem w mini­ster­stwie finan­sów. Teraz przy­jeż­dża spe­cjal­nie ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, by objąć tę funk­cję — mówił premier.