Mini­ster zdro­wia Alber­ty bro­nił  zmian w  reak­cji na COVID-19 w pro­win­cji, nazy­wa­jąc roz­luź­nie­nie ogra­ni­czeń „nie­unik­nio­nym następ­nym krokiem”.

Tyler Shan­dro  powo­łu­jąc się na licz­by szcze­pień i  niż­sze ryzy­ko poważ­nych skut­ków dla dzie­ci zara­żo­nych COVID-19. stwier­dził, że „dane poka­zu­ją, że  szcze­pion­ki, zre­du­ko­wa­ły licz­bę przy­pad­ków śmier­tel­nych i ogra­ni­czy­ły zakaź­ność. To dobra rzecz, któ­ra pozwa­la nam przejść do kolej­nej reak­cji”. „Obcią­że­nie  sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej i nasze oba­wy doty­czą­ce ochro­ny życia zmie­nia­ją się”.

W śro­dę pro­win­cja ogło­si­ła, że zno­si sze­reg środ­ków zwią­za­nych z kwa­ran­tan­ną, izo­la­cją i maskami.

Shan­dro powie­dział, że zmia­ny zosta­ły wpro­wa­dzo­ne na pod­sta­wie reko­men­da­cji dr Deeny Hin­shaw, dyrek­to­ra medycz­ne­go pro­win­cji, jego zda­niem w ślad za Alber­tą wkrót­ce pój­dą inne pro­win­cje. Wska­zał, że przy­czy­ną przej­ścia pro­win­cji w kie­run­ku lecze­nia COVID-19 jako cho­ro­by ende­micz­nej był wskaź­nik peł­nych szcze­pień wyno­szą­cy 65 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się Albertan

Alber­ty­nie z obja­wa­mi COVID-19 nie będą pro­sze­ni o pod­da­nie się testom, ale o pozo­sta­nie w domu, dopó­ki nie poczu­ją się lepiej. A dwa tygo­dnie póź­niej testy COVID-19 będą dostęp­ne tyl­ko dla osób, któ­re muszą udać się do szpi­ta­la lub odwie­dzić lekarza.

Maski nie będą obo­wiąz­ko­we w trans­por­cie publicz­nym, wspól­nych prze­jaz­dach i tak­sów­kach od 16 sierp­nia, ogło­si­ła pro­win­cja. Pew­ne masko­wa­nie może być nadal wyma­ga­ne w szpi­ta­lach lub pla­ców­kach opiekuńczych.

 

Alber­ta racjo­na­li­zu­je podej­ście do Covid19 – koniec masko­wa­nia i kwarantanny