Hoke­ista Jamie „Big Rig” Olek­siak brat kana­dyj­skiej meda­list­ki z Tokio Pen­ny Olek­siak (Pen­ny już na Let­nich Igrzy­skach Olim­pij­skich w 2016 zdo­by­ła kil­ka medali)
pocho­dzi, podob­nie  jak czwo­ro jego rodzeń­stwa z Toron­to i grał w NHL. Ojciec Jamie­go, i Pen­ny Richard, uro­dził się w Buf­fa­lo. Ojciec Richar­da, Sta­ni­sław, był pol­skim emi­gran­tem. Mat­ka Jamie­go, Ali­son, uro­dzi­ła się w Szko­cji. Rodzi­ce Jamie­go pozna­li się w RPA.
Jamie nie może się docze­kać zro­bie­nia sobie tatu­ażu na cześć swych pol­skich korze­ni. „Pol­ska stro­na mojej rodzi­ny ma herb i w Pol­sce jest to boga­ta histo­ria” – powie­dział.  Olek­siak uczęsz­czał do szko­ły z Dougie i Fred­die Hamil­ton w Cre­stwo­od Pre­pa­ra­to­ry Col­le­ge w Toronto