Nagra­nie z kame­ry samo­cho­do­wej una­ocz­nia nie­bez­pie­czeń­stwa zajeż­dża­nia dro­gi cięż­kim pojaz­dom.  OPP ziden­ty­fi­ko­wa­ła pojazd, któ­ry we wto­rek spo­wo­do­wał koli­zję wie­lu samo­cho­dów na auto­stra­dzie 401 w Pickering.

 Film poka­zu­je nie­bie­ski samo­chód oso­bo­wy szyb­ko zmie­nia­ją­cy pasy i gwał­tow­nie zwal­nia­ją­cy, przed cię­ża­rów­ką zmu­sza­jąc kie­row­cę cię­ża­rów­ki do gwał­tow­ne­go hamo­wa­nia co spo­wo­do­wa­ło “zło­że­nie się” skła­du cią­gni­ka i naczepy.

 

W koli­zji uczest­ni­czy­ło sześć pojaz­dów, co spo­wo­do­wa­ło zamknię­cie na kil­ka godzin zachod­nie­go pasa auto­stra­dy 401 w rejo­nie  Brock Stre­et w celu oczysz­cze­nia  jezd­ni i śledz­twa, któ­re trwa­ło kil­ka godzin.

Spraw­ca nie pozo­stał na miej­scu zda­rze­nia  ale poli­cja potwier­dzi­ła, że ​​kie­row­ca został ziden­ty­fi­ko­wa­ny, a zosta­ną mu posta­wio­ne zarzuty.