Cho­dzi o nowe­li­za­cję usta­wy o dowo­dach z dnia 8 lip­ca 2021 r.

Wdro­że­nie dowo­du z odci­ska­mi pal­ców jest podyk­to­wa­ne prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady z 20 czerw­ca 2019 r. w spra­wie popra­wy zabez­pie­czeń dowo­dów oso­bi­stych oby­wa­te­li Unii i doku­men­tów poby­to­wych wyda­wa­nych oby­wa­te­lom Unii i człon­kom ich rodzin korzy­sta­ją­cym z pra­wa do swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się.

Moż­li­wość wyda­wa­nia dowo­dów oso­bi­stych zawie­ra­ją­cych odci­ski pal­ców jest uza­leż­nio­na od wdro­że­nia odpo­wied­nich roz­wią­zań tech­nicz­nych. W związ­ku z tym usta­wa wpro­wa­dza regu­la­cję, w myśl, któ­rej ter­min wdro­że­nia roz­wią­zań tech­nicz­nych umoż­li­wia­ją­cych wyda­wa­nie dowo­du oso­bi­ste­go zawie­ra­ją­ce­go odci­ski pal­ców ma być okre­ślo­ny w komu­ni­ka­cie wyda­nym przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw infor­ma­ty­za­cji w poro­zu­mie­niu z mini­strem wła­ści­wym do spraw wewnętrznych.

Komu­ni­kat ten zosta­nie ogło­szo­ny w Dzien­ni­ku Ustaw Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, co naj­mniej 14 dni przed dniem wdro­że­nia roz­wią­zań tech­nicz­nych umoż­li­wia­ją­cych wyda­wa­nie dowo­dów oso­bi­stych zawie­ra­ją­cych odci­ski palców.

Przy­po­mnij­my, że podob­ne „dowo­dy oso­bi­ste” już kie­dyś nam wpro­wa­dzo­no. Zro­bi­li to Niem­cy pod­czas oku­pa­cji Pol­ski przez III Rze­szę, wpro­wa­dza­jąc tzw. ken­kar­ty ze zdję­ciem i odci­ska­mi palców.