Pod­czas gdy wie­lu miesz­kań­ców jest nie­wąt­pli­wie przy­go­to­wa­nych do odpa­le­nia fajer­wer­ków w  świą­tecz­ny week­end Civic Holi­days, bur­mistrz Mis­sis­sau­ga Bon­nie Crom­bie przy­po­mi­na im, że potrze­bu­ją na to pozwolenia.

Mia­sto  chce unik­nąć powtór­ki tego, co wyda­rzy­ło się w tym roku w Dzień Kana­dy, kie­dy wie­le nie­le­gal­nych fajer­wer­ków spo­wo­do­wa­ło nie­wiel­kie poża­ry w par­kach, gdzie  zapa­li­ły się  krze­wy, ław­ki i pojem­ni­ki na odpady.

Według mia­sta, fajer­wer­ków nie moż­na odpa­lać na uli­cy, w par­ku  bez pozwo­le­nia – a bez pozwo­le­nia moż­na to robić  tyl­ko z tere­nu wła­sne­go domu  w Dzień Kró­lo­wej Wik­to­rii, Dzień Kana­dy, Chiń­ski Nowy Rok i Diwali.

reklama

Miesz­kań­cy mogą ubie­gać się o zezwo­le­nie na stro­nie inter­ne­to­wej mia­sta, ale nale­ży pamię­tać, że mia­sto pro­si o prze­sła­nie wnio­sków co naj­mniej 14 dni przed wydarzeniem.