Pod­sta­wo­wy pro­blem Białorusi

        Naj­waż­niej­sze jest by była nie­za­leż­nym pań­stwem, a prze­cież Putin uwa­ża, że powin­na stać się czę­ścią Rosji.

        Jak więc mu wytłu­ma­czyć, że w Jego inte­re­sie, TAK w Jego inte­re­sie jest by Bia­ło­ruś nie weszła w skład Fede­ra­cji Rosyj­skiej a tyl­ko była z nią w jakiejś mie­rze skonfederowana.

Reklama

Opi­nie.

        Na Kom­so­mol­skim Jezio­rem w Miń­sku, gdzie się byczę na słoń­cu i plu­skam w wodzie, spo­tka­łem dwóch robot­ni­ków budow­la­nych. Zapy­ta­łem ich czy są za połą­cze­niem z Rosją. Powie­dzie­li, że nie bo oczy­wi­ście takie połą­cze­nie jest w inte­re­sie Rosji, a nie Bia­ło­ru­si. Myślę, że podob­ne­go zda­nia jest 82% oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si. Ponad­to twier­dzi­li, że zaczną przy­jeż­dżać róż­ni Tadży­ki­stań­czy­cy, Uzar­beń­cy itd.

Nasi za kratkami.

        Jak wia­do­mo pani Ange­li­ka Borys pre­ze­ska Związ­ku Pola­ków oraz czło­nek Rady Związ­ku pan Andrzej Poczo­but od ponad 4 mie­się­cy sie­dzie­li przez pewien czas w Miń­sku, w tym samym wię­zie­niu, gdzie sie­dział w koń­cu XIX mar­sza­łek Pił­sud­ski i sie­dzą nawet bez for­mal­ne­go aktu oskar­że­nia, a zarzut jest “celo­we dzia­ła­nia, mają­ce na celu pod­że­ga­nie do wro­go­ści na tle raso­wym, naro­do­wo­ścio­wym, reli­gij­nym lub innym socjalnym”..

Andrzej Poczo­but może już przyj­mo­wać listy w języ­ku pol­skim nawet z zagra­ni­cy więc moż­na doń pisać adre­su­jąc — Andrzej Poczo­but — Tiur­ma Żło­bin- Białoruś.

Co na ten moment?

        Jak nam wia­do­mo zarów­no pan Latusz­ka jak i pani Cie­cha­no­wicz odwie­dza­ją róż­ne kra­je i robią wokół sie­bie jakieś imprezy.

        Teraz ta pani przy­by­wa w USA, gdzie robi róż­ne spo­tka­nia i co cie­ka­we zło­ży­ła kwia­ty w Washing­to­nie pod pomni­kiem… Kościusz­ki, któ­re­go okre­śla TV Biel­sat jako boha­te­ra Pol­sku, USA i…Białorusi.

        Cie­ka­we, 3 maja kil­ka lat temu suge­ro­wa­łem miej­sco­wym Bia­ło­ru­si­nom w Chi­ca­go, by z Pola­ka­mi skła­da­li kwia­ty pod pomni­kiem Kościusz­ki i  więk­szość z nich była prze­ciw­ko temu.

        Nie­ste­ty, panie Cie­cha­now­ska i Latusz­ka zapo­mi­na­ją, że trze­ba mieć pro­gram na moment gdy w wyni­ku nie­zna­nych dziś wypad­ków Cygań­ski Baron wraz z syna­mi odle­ci do Emi­ra­tów. Co wte­dy trze­ba będzie robić trze­ba się teraz zasta­no­wić i naj­le­piej, by zro­bić jakąś kon­fe­ren­cję, by taki plan stworzyć.

Z Miń­ska

        Daw­no nie byłem w Toron­to więc nie mogę dokład­nie porów­ny­wać do tego co się widzi na uli­cach Miń­ska. W każ­dym razie wie­le ład­nych kie­cek, szcze­gól­nie dłu­gich powiew­nych, a też moc kró­ciut­kich, naj­mniej chy­ba śred­niej długości.

        Też spo­ro jen­sów, oczy­wi­ście podar­tych, a moc ludzi na uli­cach nosi mini ple­ca­ki i czap­ki base­bo­lów­ki oraz T‑shirty z róż­ny­mi, głów­nie angiel­ski­mi napisami.

        Moc ludzi wyjeż­dża na wieś, gdzie są ich rodzi­ce i tam też pod­rzu­ca swo­je pociechy.

        Mia­sto jest czy­ste, sta­le widzi się eki­py zbie­ra­ją­ce śmie­ci z ulic i z pojem­ni­ków, a po uli­cach jeż­dżą pole­wacz­ki. W każ­dym razie jest już nie tak upal­nie, ale nie­par­no. Oby­wa­te­le piją moc „soft drink”, oprócz lokal­ne­go kwa­su chle­bo­we­go oraz jakie­goś połą­cze­nia cytry­ny z głogiem.

        Oprócz kil­ku ośrod­ków dla kąpie­li jest jesz­cze wie­le w Miń­sku „dużych oczek wod­nych”, któ­re nie są przy­sto­so­wa­ne do tego.

        Zasad­ni­czo mamy w Miń­sku wszel­kie zdo­by­cze nowo­cze­snej tech­ni­ki. Więc rowe­ry i elek­trycz­ne hulaj­no­gi na wyna­jem, jest peł­no ban­ko­ma­tów i oczy­wi­ście wszę­dzie moż­na pła­cić kar­ta­mi Visa i MasterCard.

        Ponad­to pod jed­nym wzglę­dem sto­imy wyżej. Na ryn­ku Koma­rów­ka i innych podob­nych moż­na kupić świe­że jarzy­ny, owo­ce, jago­dy leśne, grzy­by, ale też nie paste­ry­zo­wa­ne świe­że mleko,

Pro­ces

        Pan Baba­ry­ka były ban­kier i kan­dy­dat na pre­zy­den­ta został ska­za­ny na 14 lat pudła. Pyta­nie czy wyrok odda­je spra­wie­dli­wość, bo jak dłu­go popeł­niał prze­stęp­stwa to dla­cze­go go aresz­to­wa­no dopie­ro gdy sta­nął do wybo­rów i miał spo­re wzięcie?

Rewanż Łuka­szen­ki

        Koł­choź­nik wpadł na „wspa­nia­ły” pomysł zro­bić EU kuku i zaro­bić moc for­sy. Samo­lo­ta­mi z Bag­da­du przy­la­tu­ją Ara­bo­wie. Znaj­du­ją pośred­ni­ków i za 1500 E, oczy­wi­ście bez kło­po­tu ze stro­ny bia­ło­ru­skich pogra­nicz­ni­ków, prze­do­sta­ją się na Litwę, Łotwę lub Pol­skę. 23 lip­ca na gra­ni­cy z Pol­ską zatrzy­ma­no 54 nie­le­ga­łów a na gra­ni­cy z Litwą 73, któ­rzy „jakoś” na Bia­ło­ruś przybyli.

        Litwa ma już ponad 1800 „gości” i pro­si­ła o pomoc z UE, któ­ra już dostar­czy­ła jej sprzę­tu do uszczel­nie­nia gra­ni­cy za 6 mln euro.

Złe sygna­ły

        Że jest bie­da świad­czy moc wyprze­da­ży w skle­pach i fakt, że na ukry­tym Ryn­ku Koma­row­ka co naj­mniej 10% sto­isk jest wol­nych, a daw­niej nie tyl­ko pła­co­no moc za takie sto­isko, ale dawa­no spo­re łapów­ki, by takie sto­isko dostać.

Brak chęt­nych

        Oka­zu­je się, że na róż­ne dobrze płat­ne posa­dy w MSW Bia­ło­ru­si jest mniej niż poło­wa chęt­nych a na doda­tek jakość kan­dy­da­tów na pra­cę jest sła­ba. Dodać trze­ba, że na 1000 oby­wa­te­li u nas jest naj­wię­cej policjantów,

Chy­ba słusz­na decyzja

        Oka­zu­je się, że Gor­ba­czow chciał oddać Pol­sce Lwów, któ­ry w ramach Jał­ty miał przy­paść Pol­sce. Zablo­ko­wa­li to Gerem­ka i Mich­nik. Myślę, że to rzad­ka dobra decy­zja, bo byśmy wzię­li z tere­nem i budyn­ka­mi moc ukra­iń­skich nacjo­na­li­stów, któ­rzy ubó­stwia­ją Ban­de­rę i jego złoczyńców.

Spra­wy żydowskie

        W książ­ce pana Kor­boń­skie­go zna­la­złem cie­ka­we porów­na­nie. Oka­zu­je się, że Niem­cy zamor­do­wa­li za pomoc Żydom co naj­mniej 2300 Pola­ków, a tyl­ko jed­ne­go Fran­cu­za. Na doda­tek oka­zu­je się, że Żyd, któ­ry przez pewien czas wła­dał pol­ski­mi archi­wa­mi kazał znisz­czyć spo­rą ilość wspo­mnień roda­ków, jak ich Pola­cy prze­cho­wy­wa­li, bo twier­dził, że to „nie­waż­ne” materiały.

Alek­san­der Pruszyński