Ucznio­wie oraz per­so­nel będą zobo­wią­za­ni do masko­wa­nia w pomiesz­cze­niach, ale nie do szcze­pie­nia, stwier­dza doku­ment wyda­ny we wtorek

Ucznio­wie z Onta­rio wró­cą we wrze­śniu do klas w peł­nym wymia­rze godzin, ale zdal­ne ucze­nie się nadal będzie opcją — zapo­wie­dzia­ły wła­dze pro­win­cji przed­sta­wia­jąc swo­ją ofi­cjal­ną stra­te­gię powro­tu do szko­ły – ale plan nie zawie­ra jed­nak wie­lu szcze­gó­łów na temat tego, jak szko­ły mają sobie radzić z przy­pad­ka­mi COVID-19 i wybu­cha­mi ognisk zachorowań.

Ucznio­wie i pra­cow­ni­cy będą musie­li nosić maski w pomiesz­cze­niach, z wyjąt­kiem przerw na posiłki.

Reklama

Ale 29-stro­ni­co­wy doku­ment opu­bli­ko­wa­ny we wto­rek nie zawie­ra żad­nych pro­to­ko­łów doty­czą­cych zarzą­dza­nia epi­de­mia­mi COVID-19 ani nie okre­śla pro­gu, w któ­rym szko­ły lub kla­sy powin­ny zostać zamknięte.

Dane pro­win­cji poka­zu­ją, że od wrze­śnia do czerw­ca ponad 4800 szkół w Onta­rio musia­ło zostać zamknię­tych z powo­du przy­pad­ków COVID-19, a 11 462 uczniów zosta­ło zara­żo­nych wirusem

Pro­gra­my muzycz­ne będą dozwo­lo­ne w miej­scach o dobrej wen­ty­la­cji, śpiew i instru­men­ty dęte dozwo­lo­ne w gru­pach  w odle­gło­ści co naj­mniej dwóch metrów.

Klu­czo­we punk­ty pla­nu powro­tu do szko­ły w Onta­rio to: 

  • Per­so­nel i nauczy­cie­le nie będą musie­li być zaszcze­pie­ni prze­ciw COVID-19.
  • Ucznio­wie klas od 1 do 12 będą zobo­wią­za­ni do nosze­nia masek w pomiesz­cze­niach (z wyjąt­ka­mi, taki­mi jak aktyw­ność fizycz­na o nie­wiel­kim kon­tak­cie i pod­czas jedzenia).
  • Kadra i ucznio­wie muszą codzien­nie spraw­dzać stan zdro­wia za pomo­cą narzę­dzia dostar­czo­ne­go przez pro­win­cję, a  w nie­któ­rych przy­pad­kach szko­ły mogą zostać popro­szo­ne o prze­pro­wa­dze­nie roz­sze­rzo­nych badań przesiewowych.
  • Każ­dy, kto doświad­cza obja­wów  nie powi­nien uczęsz­czać do szko­ły, pod­dać się testo­wi  i szu­kać pomo­cy medycznej.
  • Od rad szkol­nych ocze­ku­je się, że wszyst­kie sys­te­my wen­ty­la­cyj­ne zosta­ną spraw­dzo­ne i będą w dobrym sta­nie przed roz­po­czę­ciem roku szkolnego.
  • Ocze­ku­je się, że szko­ły bez wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej (te, któ­re wyko­rzy­stu­ją okna w celu dopro­wa­dze­nia świe­że­go powie­trza) będą umiesz­czać we wszyst­kich kla­sach wol­no­sto­ją­ce wyso­ko­wy­daj­ne fil­try czą­stek sta­łych (HEPA).

Wcze­śniej  NDP w Onta­rio wezwa­ła pro­win­cję, aby wyma­ga­ła od pra­cow­ni­ków oświa­ty, któ­rzy nie są w peł­ni zaszcze­pie­ni, pod­da­wa­nia się szyb­kim testom na COVID-19,

Szyb­kie testy zosta­ły wdro­żo­ne w zbio­ro­wych pla­ców­kach opie­ki, domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej i róż­nych pod­sta­wo­wych miej­scach pracy.

Jed­nak powrót do pla­nu szkol­ne­go nie wspo­mi­na o szyb­kich testach.

całość roz­po­rzą­dzeń tutaj