Limi­ty pojem­no­ści zosta­ną wyeli­mi­no­wa­ne dla więk­szo­ści firm, w ramach ponow­ne­go otwar­cia Mani­to­by jakie wej­dzie w życie w sobo­tę — mie­siąc wcze­śniej niż pier­wot­nie planowano.

Nie będzie rów­nież ogra­ni­czeń doty­czą­cych spo­tkań wewnątrz i na zewnątrz w pry­wat­nych domach, a maski nie będą już wyma­ga­ne w zamknię­tych miej­scach publicznych.

Jed­nak ze wzglę­du na trwa­ją­cą obec­ność COVID-19 i dodat­ko­we ryzy­ko stwa­rza­ne przez bar­dziej zaraź­li­wy wariant del­ta, urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia zde­cy­do­wa­nie zale­ca­ją, aby oso­by, któ­re nie są w peł­ni zaszcze­pio­ne, nadal uży­wa­ły masek i w pomiesz­cze­niach. trzy­ma­ły się dwóch metrów od innych

W szcze­gól­no­ści nowe zamó­wie­nia w zakre­sie zdro­wia publicz­ne­go pozwo­lą na otwie­ra­nie bez ogra­ni­czeń han­dlu deta­licz­ne­go i cen­trów han­dlo­wych, siłow­ni i cen­trów fit­ness, biblio­tek, usług oso­bi­stych, takich jak salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ki, pół­ko­lo­nie,   i cen­tra ogrodnicze.

reklama

„To zna­czą­ce ponow­ne otwar­cie dla Mani­to­by. To naj­więk­sze zła­go­dze­nie ogra­ni­czeń od począt­ku tej pan­de­mii” – powie­dział dyrek­tor pro­win­cji zdro­wia publicz­ne­go dr Brent Roussin.

Nowe naka­zy zdro­wia publicz­ne­go wcho­dzą w życie w sobo­tę o godzi­nie 12:01 i wyga­sa­ją o godzi­nie 12:01 7 września.

Zosta­ną one wów­czas ponow­nie oce­nio­ne w kon­tek­ście wskaź­ni­ków szcze­pień i ogól­nej sytu­acji w Mani­to­bie zwią­za­nej z COVID-19, poda­ła pro­win­cja w komu­ni­ka­cie prasowym.
Dr Brent Rous­sin, dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Mani­to­bie, ogło­sił we wto­rek nowe, luź­niej­sze naka­zy zdro­wia publicz­ne­go, ponie­waż pro­win­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​80 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się osób otrzy­ma­ło pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19.  Pro­win­cja spo­dzie­wa się osią­gnąć 75 pro­cent przy dwóch daw­kach w cią­gu naj­bliż­sze­go tygodnia.

 

„To jest wspa­nia­łe dla naszej gospo­dar­ki. Jest to rów­nież wspa­nia­łe dla naszych spo­łecz­no­ści” – powie­dział pre­mier Brian Pal­li­ster, któ­ry po raz pierw­szy od tygo­dni wystą­pił publicz­nie, po kon­tro­wer­sjach wokół komen­ta­rzy, któ­re on i mini­ster gabi­ne­tu wygło­si­li na temat kolo­ni­za­cji i szkół rezydencyjnych.

Zauwa­żył, że nowe naka­zy zdro­wot­ne odzwier­cie­dla­ją przej­ście od wyma­gań do zale­ceń, ale pod­kre­ślił, że ludzie muszą zacho­wać czuj­ność i prze­strze­gać tych zasad.

Zwięk­szo­na, ale wciąż ogra­ni­czo­na pojem­ność będzie nadal obo­wią­zy­wać pod­czas wesel, pogrze­bów i innych publicz­nych zgro­ma­dzeń – zarów­no w pomiesz­cze­niach, jak i na zewnątrz – takich jak nabo­żeń­stwa i wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne, takie jak powwows.