Zda­niem lide­ra Par­tii Ludo­wej Kana­dy Maxi­mea Ber­nier Tru­de­au wła­śnie prze­dłu­żył swój pro­gram pła­cą­cy pra­cow­ni­kom za pozo­sta­nie w domu o kolej­ny mie­siąc, aby kupić głosy.

Tym­cza­sem tysią­ce restau­ra­cji i innych małych firm w całym kra­ju wal­czą o zna­le­zie­nie pra­cow­ni­ków i prze­trwa­nie. Nie­wie­le chce pra­co­wać za ofe­ro­wa­ne staw­ki, kie­dy otrzy­mu­ją pie­nią­dze “na waka­cje” przy ład­nej pogodzie.

Rząd fede­ral­ny ogło­sił 30 lip­ca prze­dłu­że­nie sze­re­gu pro­gra­mów wspar­cia gospo­dar­cze­go , w tym zasi­łek CRB i dota­cję do pła­cy w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych (CEWS).

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym Depar­ta­men­tu Finan­sów stwier­dzo­no, że okres kwa­li­fi­ka­cji do CRB i CEWS został prze­dłu­żo­ny do 23 paź­dzier­ni­ka. Podob­nie prze­dłu­żo­ne zosta­ły pro­gra­my (CERS), zasi­łek z tytu­łu opie­ki po powro­cie do zdro­wia (CRCB) i zasi­łek z tytu­łu cho­ro­by rekon­wa­le­scen­cji (CRSB).

Depar­ta­ment ogło­sił rów­nież, że kwo­ta wspar­cia dostęp­ne­go dla pra­co­daw­ców w ramach pro­gra­mów CEWS i CERS zosta­nie zwięk­szo­na na okres od 29 sierp­nia do 25 września.

CRB ma na celu zapew­nie­nie wspar­cia docho­du oso­bom, któ­re nie są obję­te ubez­pie­cze­niem pra­cow­ni­czym (EI). Może wypła­cać  od 300 do 500 dol. tygo­dnio­wo, w zależ­no­ści od tego, kie­dy zło­ży­li wniosek.

Zwięk­sza się rów­nież do 54  w sto­sun­ku do poprzed­nich 50 licz­ba tygo­dni, przez któ­re wnio­sko­daw­ca może otrzy­mać CRB,