Depar­ta­ment obro­ny naro­do­wej infor­mu­je na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, że wyma­ga­nie od pra­cow­ni­ków szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 jest nie­le­gal­ne. Do szcze­pie­nia moż­na jedy­nie zachę­cać, ale “kie­row­nic­two nie może żądać od urzęd­ni­ka publicz­ne­go, by się zaszcze­pił; kana­dyj­skie pra­wo nie popie­ra obo­wiąz­ko­wych szcze­pień”. Pre­mier Justin Tru­de­au tym­cza­sem naci­ska na wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień urzęd­ni­ków federalnych.

Infor­ma­cje na stro­nie depar­ta­men­tu o dobro­wol­no­ści szcze­pień poja­wi­ły się w mar­cu tego roku, wyni­ka z ana­li­zy archi­wal­nych wer­sji. Pod­czas kolej­nych aktu­ali­za­cji doda­wa­no wpi­sy doty­czą­ce praw pra­cow­ni­ków. W zeszłą śro­dę na górze stro­ny doło­żo­no sek­cję zawia­da­mia­ją­cą pra­cow­ni­ków depar­ta­men­tu obro­ny naro­do­wej i kana­dyj­skiej armii o wpro­wa­dza­nym obo­wiąz­ku szcze­pień. Wcze­śniej­sza infor­ma­cja o bez­praw­no­ści takie­go obo­wiąz­ku nie zosta­ła jed­nak skasowana.

W zakład­ce FAQ na stro­nie depar­ta­men­tu moż­na jesz­cze prze­czy­tać, jak w miej­scu pra­cy radzić sobie ze styg­ma­ty­za­cją ze stro­ny zaszcze­pio­nych kole­gów. Dalej wid­nie­je też zapis o tym, że pra­cow­nik nie ma obo­wiąz­ku mówić komu­kol­wiek, czy został zaszcze­pio­ny, czy nie, jako że jest to jego pry­wat­na infor­ma­cja medyczna.

REKLAMA

Dzień wcze­śniej Tru­de­au był w Mar­kham i mówił, że pra­cow­ni­cy fede­ral­ni, któ­rzy się nie zaszcze­pią, powin­ni się liczyć z kon­se­kwen­cja­mi. Nie ujaw­nił jed­nak, jakie to będą kon­se­kwen­cje. Tru­de­au twier­dzi, że pra­cow­ni­cy obję­ci naka­zem muszą się zaszcze­pić, chy­ba że mają prze­ciw­wska­za­nia medyczne.

Kon­ser­wa­ty­ści dekla­ru­ją, że będą zachę­cać ludzi do szcze­pień, ale sza­nu­ją to, że każ­dy ma pra­wo decy­do­wać o swo­im zdro­wiu. Uwa­ża­ją, że urzęd­ni­cy fede­ral­ni powin­ni mieć wybór — albo szcze­pie­nie, albo regu­lar­ne testowanie.