Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak stwier­dził na jasnej Górze, że że zaszcze­pie­nie się jest aktem miło­ści Kościo­ła. W czwar­tek 26 sierp­nia na Jasnej Górze pry­mas Pol­ski, powie­dział „dzi­siaj, w obli­czu trwa­ją­ce­go wciąż zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, szcze­pie­nie jest aktem miło­ści i aktem miło­ści jest przy­czy­nia­nie się do tego, by więk­szość z nas się zaszczepiła”.

Inne­go zda­nia jest jed­nak wie­lu zwy­kłych księ­ży, tym bar­dziej, że przy pro­duk­cji i testo­wa­niu szcze­pio­nek posłu­gu­je się linia­mi komór­ko­wy­mi pozy­ska­ny­mi z abor­to­wa­nych dzieci.

Linie komó­rek pło­do­wych to komór­ki, któ­re rosną w labo­ra­to­rium. Pocho­dzą z komó­rek pobra­nych z abor­cji w latach 70. i 80. XX wieku.

Te poje­dyn­cze komór­ki z lat 70. i 80. stwo­rzy­ły pło­do­we linie komórkowe.

Jeśli cho­dzi o szcze­pion­ki Pfi­zer i Moder­na COVID-19, pło­do­wa linia komór­ko­wa HEK 293 zosta­ła wyko­rzy­sta­na w fazie badań i roz­wo­ju. Wszyst­kie komór­ki HEK 293 pocho­dzą z tkan­ki pobra­nej z abor­cji w 1973 roku, któ­ra mia­ła miej­sce w Holan­dii. “Sto­so­wa­nie pło­do­wych linii komór­ko­wych do testo­wa­nia sku­tecz­no­ści i bez­pie­czeń­stwa leków jest powszech­ną prak­ty­ką, ponie­waż zapew­nia­ją one spój­ny i dobrze udo­ku­men­to­wa­ny standard”.

W przy­pad­ku szcze­pion­ki John­son & John­son na eta­pie pro­duk­cji i wytwa­rza­nia wyko­rzy­sta­no pło­do­we linie komór­ko­we. Aby przy­go­to­wać szcze­pion­kę John­son & John­son, naukow­cy zaka­ża­ją pło­do­we linie komór­ko­we PER.C6, aby wyho­do­wać wek­tor ade­no­wi­ru­sa. Wszyst­kie komór­ki PER.C6 uży­te do pro­duk­cji szcze­pion­ki John­son & John­son pocho­dzą z tkan­ki pobra­nej z abor­cji w 1985 roku, któ­ra mia­ła miej­sce w Holan­dii. Ta linia komór­ko­wa jest uży­wa­na, “ponie­waż jest dobrze zba­da­nym stan­dar­dem prze­my­sło­wym do bez­piecz­nej i nie­za­wod­nej pro­duk­cji szcze­pio­nek zawie­ra­ją­cych wek­to­ry wirusowe”.