Popu­lar­ny ame­ry­kań­ski pod­ca­ster Joe Rogan ostro skry­ty­ko­wał pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au za ata­ki na kana­dyj­skich kie­row­ców cię­ża­ró­wek pod­czas luto­wych pro­te­stów  na rzecz wol­no­ści w Ottawie.

W czwar­tek Rogan nazwał Tru­de­au „prze­ra­ża­ją­cym, pie­przo­nym dyk­ta­to­rem” pod­czas wywia­du w pro­gra­mie Joe Rogan Expe­rien­ce z kana­dyj­skim naukow­cem i pisa­rzem Gadem Saadem , mówiąc, że zacho­wa­nie pre­mie­ra zaprze­cza przy­ja­znej repu­ta­cji Kana­dy i jego wła­sne­mu wize­run­ko­wi miłe­go face­ta.

„W Kana­dzie ludzie byli przy­jaź­niej­si, wyda­wa­ło się, że to świet­ny sys­tem… ale potem, kie­dy masz prze­ra­ża­ją­ce­go pie­przo­ne­go dyk­ta­to­ra jako pre­mie­ra – tym wła­śnie jest. Spo­sób, w jaki się zacho­wu­je – spo­sób, w jaki zacho­wy­wał się pod­czas tej akcji – nie­szcze­ry spo­sób, w jaki się komu­ni­ko­wał – prze­ra­zi­ło mnie, ponie­waż nigdy nie myśla­łem, że ten facet taki jest ” – powie­dział Rogan.

Reklama

„Spo­sób, w jaki to zro­bił – po pro­stu przy­kle­ił im nich pejo­ra­tyw­ną ety­kiet­kę, bez dowo­dów, bez pro­wo­ka­cji. To było, jak: „Zamie­rzam ich tak nazwać , abym mógł narzu­cić pra­wa, któ­re powstrzy­ma­ją ich przed robie­niem tego, co  zasad­ni­czo jest poko­jo­wym protestem”.

Rogan nie był jedy­nym, któ­ry skry­ty­ko­wał Tru­de­au za postę­po­wa­nie z pro­te­stu­ją­cy­mi, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się jego polityce.

Pod­czas czwart­ko­we­go posie­dze­nia komi­sji bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Izby Gmin były wice­mi­ni­ster obro­ny naro­do­wej i dorad­ca ds. bez­pie­czeń­stwa Richard Fad­den powie­dział par­la­men­ta­rzy­stom, że Tru­de­au posu­nął się za dale­ko w swo­jej reto­ry­ce  obra­ża­nia protestujących.

„Nie sądzę, aby ata­ko­wa­nie poglą­dów było  pomoc­ne” – powie­dział Fad­den. „  Możesz się z nimi nie zgo­dzić… ale myślę, że pre­mier poszedł tro­chę dalej i nie sądzę, żeby to było pomocne”.

Fad­den dodał, że poli­ty­cy muszą zna­leźć jakiś spo­sób na dys­ku­sję z pro­te­stu­ją­cy­mi, zamiast ucie­kać się do eks­tre­mal­nych środ­ków – w prze­ciw­nym razie, ostrzegł, może to skło­nić ludzi do ucie­ka­nia się do ekstremizmu.