Nie­daw­no będąc w japoń­skiej restau­ra­cji dozna­łem olśnie­nia. Zauro­czo­ny kli­ma­tem i sma­ka­mi potraw ponow­nie odkry­łem tar­tę cytry­no­wą, inspi­ro­wa­ne to było pycho­tą, jaką poda­no na deser. Takie zauro­cze­nia wra­ca­ją i owo­cu­ją u mnie wiel­ką chę­cią namó­wie­nia przy­ja­ciół na skosz­to­wa­nie spe­cja­łu. Wie­lo­krot­nie pie­kłem róż­ne tar­ty, lecz urok tej wła­śnie, oszo­ło­mił i pozo­stał. Prze­pysz­na tar­ta, fan­ta­stycz­ny wypiek. Wystar­cza­ją­co słod­ka, z soczy­stym i orzeź­wia­ją­cym sma­kiem cytry­ny… Taka lek­ka! Zapra­szam. Poda­łem róż­ne spo­so­by wyko­na­nia, aby stwo­rzyć moż­li­wość wybo­ru, ceno­wo, cza­so­wo i sma­ko­wo, tajem­ni­ca to istot­na róż­ni­ca w kre­mie. Eks­plo­zja świeżości.

PRZEPIS PIERWSZY

SPÓD: 195 g mąki pszen­nej, 2 łyż­ki cukru pudru, 115 g masła, zim­ne­go, 1 żółt­ko, 1 łyż­ka soku z cytryny

REKLAMA

Skład­ni­ki na kru­chy spód szyb­ko zagnieść ręcz­nie lub zmik­so­wać w malak­se­rze. Ufor­mo­wać kulę, zawi­nąć w folię, schło­dzić w lodów­ce przez mini­mum 30 minut.

Po wyję­ciu cia­sta z lodów­ki wci­snąć je w dno i boki for­my na tar­tę z wyj­mo­wa­nym dnem o śred­ni­cy 24 cm, wysma­ro­wa­nej wcze­śniej masłem i opró­szo­nej mąką pszen­ną. Wyrów­nać, pona­kłu­wać widel­cem. Na cia­sto wyło­żyć papier do pie­cze­nia, a następ­nie na papier wysy­pać kul­ki cera­micz­ne, któ­re obcią­żą cia­sto (może być też faso­la, ryż). Tak przy­go­to­wa­ne cia­sto wstęp­nie upiec w tem­pe­ra­tu­rze 200ºC przez 15 minut. Następ­nie papier usu­nąć, piec 5 minut, do lek­kie­go zbrą­zo­wie­nia spodu. 

MASA CYTRYNOWA: 5 jajek

    120 g drob­ne­go cukru

    200 ml śmie­ta­ny kre­mów­ki 36%

    2 łyżecz­ki skro­bi ziem­nia­cza­nej lub skro­bi kukurydzianej

    otar­ta skór­ka z 2 cytryn

    150 ml świe­żo wyci­śnię­te­go soku z cytryny

Wszyst­kie skład­ni­ki umie­ścić w misie mik­se­ra i zmik­so­wać. Powin­na powstać gład­ka, rzad­ka mie­szan­ka. Następ­nie na upie­czo­ną tar­tę ostroż­nie wylać masę cytry­no­wą. Piec ponow­nie 30 minut w tem­pe­ra­tu­rze 180ºC, aż wierzch tar­ty się zetnie. Moż­na przy­kryć od góry folią alu­mi­nio­wą, by się zbyt moc­no nie przy­pie­kła. Ostu­dzić, wło­żyć na kil­ka godzin do lodów­ki. Poda­wać wedle uzna­nia, ze śmie­tan­ką, loda­mi etc.

 

PRZEPIS DRUGI

CIASTO KRUCHE: 150 g mąki, 100 g masła, 1 łyż­ka gęstej śmie­ta­ny, 50 g cukru pudru, 1 żółtko

Mąkę i cukier puder prze­siać przez sito. Wymie­szać. Posie­kać z masłem i żółt­kiem. Dodać śmie­ta­nę. Szyb­ko i ener­gicz­nie zagnieść cia­sto. Ufor­mo­wać kulę, owi­nąć i wło­żyć do lodów­ki na ok. 30 min.

Pie­kar­nik nagrzać do 190C. Na posy­pa­nej mąką stol­ni­cy roz­wał­ko­wać cia­sto (jeśli jest zbyt twar­de moż­na zetrzeć na tar­ce o gru­bych oczkach!) wyło­żyć nim dobrze natłusz­czo­ną for­mę do pie­cze­nia tart. Całość cia­sta rów­no­mier­nie nakłuć widel­cem. Piec 10–15 min. aż cia­sto z wierz­chu sta­nie się rumia­ne. Uwa­ga, to bar­dzo waż­ne – cia­sto nie może być zbyt bla­de, bo nie­do­pie­czo­ny spód będzie nie­smacz­nym gnie­ciu­chem. Upie­czo­ne cia­sto wyjąć z pie­kar­ni­ka, żeby przestygło.

NADZIENIE: 9 jaj, 300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki, 400 g cukru, wyci­śnię­ty sok i skór­ka otar­ta z 5 dużych, pięk­nych cytryn 

Cytry­ny spa­rzyć wrząt­kiem, wytrzeć, zetrzeć skór­kę i wyci­snąć sok.

Uwa­ga! Nale­ży zetrzeć tyl­ko żół­tą część skór­ki! Bia­ła może być gorz­ka i zupeł­nie jej nie potrze­bu­je­my. W misce (mik­se­rze) utrzyj jaj­ka, śmie­ta­nę i cukier. Dodaj sok i skór­kę z cytryn. Utrzyj na jed­no­li­tą masę. Uwa­ga – to będzie masa zupeł­nie płyn­na! Nie martw się. Pod­czas pie­cze­nia jaj­ka i śmie­ta­na zetną się na prze­pysz­ne, deli­kat­ne nadzie­nie. Wylej masę na prze­stu­dzo­ne cia­sto. Piecz ok. 50 min do 1 godzi­ny, w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni C, aż nadzie­nie zupeł­nie się zetnie i się zaru­mie­ni. Gdy tar­ta osty­gnie posyp ja cukrem pudrem. Smacznego.

TARTA BŁYSKAWICZNA

Dla bar­dzo leniwych.

300 g twa­ro­gu cytrynowego

150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki ubitej

2 cytry­ny, tyl­ko otar­ta skórka

20cm goto­we cia­sto w for­mie tar­ty na cia­sto słodkie

Wymie­szaj twa­róg cytry­no­wy ze śmie­ta­ną i skór­ką z 1 cytryny.

Prze­łóż łyż­ką do goto­we­go cia­sta i wstaw do lodów­ki, aż stę­że­je i będzie goto­we do poda­nia. Posyp skór­ką z dru­giej cytry­ny deko­ru­jąc wierzch.