Gabi­net pre­mie­ra Onta­rio Douga For­da ma ponoć być podzie­lo­ny w kwe­stii wpro­wa­dze­nia pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go prze­ciw­ko COVID-19 i pierw­sza taka pro­po­zy­cja zosta­ła odrzucona.

Pre­mier Doug Ford spo­ty­kał się ze swo­imi mini­stra­mi we wto­rek po połu­dniu, aby omó­wić szcze­gó­ły sys­te­mu pasz­por­tów szcze­pień. Pro­jekt zosta­nie  ogło­szo­ny w naj­bliż­szych dniach.

W zeszłym tygo­dniu źró­dła na któ­re powo­łu­je się CBC News poin­for­mo­wa­ły, że Onta­rio zamie­rza wpro­wa­dzić jakiś sys­tem dowo­dów szczepień.

Cho­ciaż nie­któ­rzy człon­ko­wie gabi­ne­tu postę­po­wych kon­ser­wa­ty­stów sprze­ci­wia­ją się pasz­por­to­wi szcze­pion­ko­we­mu, pro­gram osta­tecz­nie zosta­nie zrealizowany.

W ostat­nich tygo­dniach na rząd For­da wywie­ra­ne są naci­ski, aby wpro­wa­dzić coś w rodza­ju pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go, ponie­waż pro­win­cja prze­cho­dzi czwar­tą falę pan­de­mii napę­dza­nej przez wariant del­ta. Milio­ny uczniów w pro­win­cji mają rów­nież w przy­szłym tygo­dniu wró­cić do szkoły .

Wie­lu lokal­nych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, a tak­że bur­mi­strzo­wie nie­któ­rych naj­więk­szych miast Onta­rio publicz­nie wyra­zi­li żąda­nia wpro­wa­dze­nia  pasz­por­tów szcze­pio­nek, mówiąc, że potrzeb­ny jest jasny, sys­tem obej­mu­ją­cy całą pro­win­cję, aby unik­nąć zamie­sza­nia i powstrzy­mać obec­ną falę.

Quebec, BC i Mani­to­ba opu­bli­ko­wa­ły już pla­ny doty­czą­ce wła­snych wer­sji sys­te­mu pasz­por­tów szczepionek.

Do nie­daw­na Onta­rio sprze­ci­wia­ło się temu pomy­sło­wi, a Ford twier­dził, że nie chce „dzie­lić społeczeństwa”.

Pro­win­cja twier­dzi­ła rów­nież, że miesz­kań­cy Onta­rio mają moż­li­wość wydru­ko­wa­nia swo­ich elek­tro­nicz­nych pokwi­to­wań szcze­pień, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba, cho­ciaż kry­ty­cy zwra­ca­ją uwa­gę, że wydru­ki takie mogą być łatwo fałszowane.

Tym­cza­sem Onta­rio zgło­si­ło we wto­rek 525 nowych przy­pad­ków COVID-19,  spo­śród 460 z nich o zna­nym sta­tu­sie szczepień:

326 było niezaszczepionych.
43 otrzy­ma­ło poje­dyn­czą dawkę.
a 91, czy­li oko­ło 20 pro­cent, mia­ło dwie dawki.

Dane te nie uwzględ­nia­ły podzia­łu według wieku.

Mini­ster­stwo Zdro­wia poin­for­mo­wa­ło rów­nież o zgo­nie kolej­nych pię­ciu osób z COVID-19.