Jako kana­dyj­ski imi­grant z byłe­go Związ­ku Radziec­kie­go, mają­cy rodzi­nę z Rosji i Ukra­iny, jest dla mnie nie do pomy­śle­nia, żeby rząd Douga For­da lub jaki­kol­wiek inny rząd kana­dyj­ski w XXI wie­ku pro­po­no­wał gdzie­kol­wiek w Kana­dzie wpro­wa­dze­nie segregacji .

W cią­gu ostat­nie­go roku wszy­scy przy­wód­cy poli­tycz­ni zgod­nie twier­dzi­li, że szcze­pie­nie to wybór. Jako zachod­nia  demo­kra­cja sza­nu­je­my auto­no­mię cia­ła i pra­wo do odmo­wy lecze­nia. Jed­nak odmo­wa danej oso­bie dostę­pu do usług lub zatrud­nie­nia negu­je wybór i pod­wa­ża tę moż­li­wość wyra­że­nia świa­do­mej zgody.

Dla­te­go bez wzglę­du na nasz sta­tus szcze­pień, musi­my sta­now­czo sprze­ci­wiać się wszel­kim pró­bom rzą­du For­da, wpro­wa­dze­nia świa­dectw szcze­pie­nia. Nie­do­pusz­czal­ne jest rów­nież odmo­wa dostę­pu lub usług róż­nych firm czy insty­tu­cji To do Douga For­da nale­ży obro­na miesz­kań­ców Onta­rio przed dys­kry­mi­na­cją i segregacją.

reklama

Jestem  poważ­nie zanie­po­ko­jo­ny tym, że Doug Ford już dzi­siaj prze­ka­zu­je rzą­do­wi fede­ral­ne­mu sta­tus szcze­pień miesz­kań­ców Onta­rio do celów Fede­ral­ne­go Pasz­por­tu Szcze­pień, a jed­no­cze­śnie upo­waż­nił lokal­nych Naczel­nych Leka­rzy Zdro­wia do nakła­da­nia wła­snych, regio­nal­nych pasz­por­tów szcze­pień na mocy roz­po­rzą­dze­nia gabi­ne­tu przy­ję­te­go w dniu 24 sierp­nia 2021. Szcze­gó­ły na https://www.ontario.ca/

Poseł Baber zachę­ca wszyst­kich ludzi dobrej woli, któ­rym leżą na ser­cu zasa­dy wol­no­ści demo­kra­tycz­nych by wyra­ża­li swą opi­nię dzwo­niąc do biu­ra pre­mie­ra pod numer 416–325-1941 lub ema­ilem pisząc na adres premier@ontario.ca.

Przez ostat­nie 18 mie­się­cy miesz­kań­cy Onta­rio byli zmu­sze­ni zre­zy­gno­wać z wie­lu  praw zawar­tych w Kar­cie, ale musi­my poko­jo­wo nale­gać na zacho­wa­nie rów­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oso­by ludz­kiej pod­su­mo­wu­je Roman Baber