Chce­my utrzy­mać dobre rela­cje ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i inny­mi pań­stwa­mi — oświad­czył rzecz­nik tali­bów Zabi­hul­lah Mudża­hid. Po ewa­ku­acji ostat­nich żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich z lot­ni­ska w Kabu­lu, tali­bo­wie prze­ję­li kon­tro­lę prak­tycz­nie nad całym Afganistanem.

To zwy­cię­stwo “wszyst­kich” Afgań­czy­ków — powie­dział rzecz­nik tali­bów. “Gra­tu­la­cje dla Afga­ni­sta­nu (…). To zwy­cię­stwo jest nasze, nas wszyst­kich. Chce­my mieć dobre rela­cje z USA i świa­tem” — zade­kla­ro­wał Mudża­hid na lot­ni­sku w Kabulu.

Według rzecz­ni­ka tali­bów, “klę­ska Ame­ry­ka­nów to lek­cja dla innych, któ­rzy chcie­li­by nas poko­nać”. “Po 20 latach poko­na­li­śmy ich, nasz kraj jest teraz wol­ny” — sko­men­to­wał jeden z talib­skich straż­ni­ków lot­ni­ska. “To jasne cze­go ocze­ku­je­my. Chce­my sza­ria­tu, poko­ju i sta­bil­no­ści” — dodał.

Szef Cen­tral­ne­go Dowódz­twa USA (CENTCOM) gene­rał Ken­neth F. McKen­zie ogło­sił w ponie­dzia­łek zakoń­cze­nie trwa­ją­cej nie­mal 20 lat woj­sko­wej misji USA oraz akcji ewa­ku­acyj­nej w Afga­ni­sta­nie. Ostat­ni ame­ry­kań­ski samo­lot odle­ciał z Kabu­lu o 23.59 cza­su lokal­ne­go (godz. 21:29 w Polsce).

Amba­sa­da USA w Kabu­lu zawie­sza działalność

Jak poin­for­mo­wa­ło ame­ry­kań­skie przed­sta­wi­ciel­stwo dyplo­ma­tycz­ne w sto­li­cy Afga­ni­sta­nu w oświad­cze­niu zamiesz­czo­nym na stro­nie inter­ne­to­wej Amba­sa­da Sta­nów Zjed­no­czo­nych w Kabu­lu zawie­sza swo­ją działalność.

“Wraz z wyco­fa­niem się per­so­ne­lu dyplo­ma­tycz­ne­go USA z Kabu­lu, będzie­my poma­gać ame­ry­kań­skim oby­wa­te­lom i ich rodzi­nom w Afga­ni­sta­nie z Ad-Dau­hy w Kata­rze” — prze­ka­za­no w komunikacie.

Sekre­tarz sta­nu USA Anto­ny Blin­ken oświad­czył w ponie­dzia­łek, że w Afga­ni­sta­nie pozo­sta­ło ponad 100 Ame­ry­ka­nów, któ­rzy wyra­zi­li wolę opusz­cze­nia tego kra­ju. Jak dodał, wła­dze USA będą nadal poma­gać im wydo­stać się z Afganistanu.

Tego same­go dnia wła­dze USA poin­for­mo­wa­ły, że wraz z odlo­tem ostat­nie­go ame­ry­kań­skie­go samo­lo­tu z lot­ni­ska w Kabu­lu, Sta­ny Zjed­no­czo­ne zakoń­czy­ły trwa­ją­cą nie­mal 20 lat misję woj­sko­wą w Afga­ni­sta­nie. (PAP)

ska/ ap/