Libe­ral­ne śro­do­wi­ska żydow­skie w USA są nie­za­do­wo­lo­ne z fak­tu, że prze­mó­wie­nie Mike­’a Pom­peo na kon­wen­cji wybor­czej Repu­bli­ka­nów  mia­ło miej­sce z Izra­ela — czy­ta­my w żydow­skim The For­ward, w komen­ta­rzu Aide­na Pinka

Sekre­tarz sta­nu wygło­sił we wto­rek prze­mó­wie­nie na Naro­do­wej Kon­wen­cji Repu­bli­ka­nów via łącze sate­li­tar­ne z Izra­ela co zda­niem libe­ra­łów, zamie­ni Izra­el “w boisko ame­ry­kań­skiej polityki”.

Kate Beding­field, zastęp­ca kie­row­ni­ka kam­pa­nii kan­dy­da­ta demo­kra­tów Joe Bide­na, stwier­dzi­ła w oświad­cze­niu, że prze­mó­wie­nie Pom­peo jest „naj­now­szym przy­kła­dem tego, jak admi­ni­stra­cja Trum­pa sta­ra się wyko­rzy­stać Izra­el do swych celów, pod­czas gdy wspar­cie  Waszyng­to­nu dla Izra­ela i jego bez­pie­czeń­stwa nigdy nie powin­ny być pod­po­rząd­ko­wa­ne par­tyj­nym interesom.

reklama

„Prze­ma­wia­jąc z Jero­zo­li­my Pom­peo łamie wie­le tra­dy­cji i norm” — powie­dzia­ła z kolei Wen­dy Sher­man, była dyplo­mat­ka w admi­ni­stra­cji Oba­my . „Sekre­ta­rze sta­nu, o ile się orien­tu­ję, nigdy nie wystę­po­wa­li na kon­wen­cjach. Szef depar­ta­men­tu sta­nu, podob­nie jak sekre­tarz obro­ny, byli ponad poli­ty­ką, ponie­waż repre­zen­tu­ją Ame­ry­kę na świecie ”.

Pom­peo ma wygło­sić swo­je uwa­gi z  Jero­zo­li­my i wspo­mnieć o kil­ku pro-izra­el­skich posu­nię­ciach admi­ni­stra­cji Trum­pa; w tym pośred­nic­twie w zawar­ciu poro­zu­mie­nia poko­jo­we­go mię­dzy Izra­elem a ZEA; uzna­nie izra­el­skiej suwe­ren­no­ści nad Wzgó­rza­mi Golan i uzna­nie Jero­zo­li­my za sto­li­cę Izra­ela i prze­nie­sie­nie tam amba­sa­dy amerykańskiej.

W zeszłym tygo­dniu na wie­cu wybor­czym w Wiscon­sin pre­zy­dent Trump powie­dział, że prze­nie­sie­nie amba­sa­dy było “gestem dla ame­ry­kań­skich ewangelików”.

Son­da­że poka­zu­ją, że więk­szość ame­ry­kań­skich Żydów sprze­ci­wia się Trum­po­wi, pod­czas gdy więk­szość ewan­ge­li­ków go popie­ra.  Trump ma pew­ne wspar­cie “kie­sze­ni spo­łecz­no­ści żydow­skiej”, dla któ­rej “jego pro­izra­el­skie decy­zje poli­tycz­ne i obiet­ni­ce ochro­ny praw reli­gij­nych są waż­niej­sze niż inne obawy”.

Kil­ku Żydów słu­ży w Bia­łym Domu Trum­pa, w tym człon­ko­wie jego rodzi­ny Jared Kush­ner i Ivan­ka Trump oraz sekre­tarz skar­bu Ste­ve Mnu­chin. Rabin Shmu­el Kame­net­sky, jed­na z czo­ło­wych orto­dok­syj­nych posta­ci orto­dok­sów cha­re­dim w Ame­ry­ce, poparł Trum­pa w zeszłym mie­sią­cu, mówiąc, że będzie to „haka­ras hatov ”, po hebraj­sku uzna­nie dobre­go uczynku.