Prze­wod­ni­czą­cy Toron­to District Scho­ol Board zwró­cił się do rzą­du Onta­rio o doda­nie szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 do listy wyma­ga­nych szcze­pień dla  uczniów w szko­łach publicznych.

Ale­xan­der Brown zło­żył tę proś­bę w liście skie­ro­wa­nym w pią­tek do mini­stra edu­ka­cji Ste­phe­na Lec­ce, dyrek­to­ra medycz­ne­go Onta­rio, dr Kie­ra­na Moore­’a i dyrek­to­ra medycz­ne­go Toron­to, dr Eile­en de Villa.

Ucznio­wie przy­go­to­wu­ją się do powro­tu do szkół  szcze­pion­ka COVID-19 nie jest obec­nie wyma­ga­na, aby  mogli uczest­ni­czyć w zaję­ciach oso­bi­ście. Dzie­ci w wie­ku powy­żej 12 lat są obec­nie upraw­nio­ne do otrzy­ma­nia szcze­pio­nek prze­ciw COVID-19, ale tyl­ko oko­ło 64 pro­cent dzie­ci w gru­pie wie­ko­wej 12–17 otrzy­ma­ło dwie daw­ki, co sta­no­wi naj­niż­szy wskaź­nik ze wszyst­kich grup wiekowych.

Rada Szkol­na Okrę­gu Toron­to wyda­ła w zeszłym tygo­dniu wnio­sek o utwo­rze­nie obo­wiąz­ko­wej pro­ce­du­ry szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków TDSB, tru­ste­es i osób odwie­dza­ją­cych w szko­ły  celu zmu­sze­nia ich do ujaw­nie­nia i dostar­cze­nia dowo­du sta­tu­su szcze­pień, stwier­dza list Browna .

„Zgod­nie z tym pro­si­my o doda­nie szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 do listy obo­wiąz­ko­wych szcze­pień dla wszyst­kich kwa­li­fi­ku­ją­cych się uczniów”.

„To jesz­cze bar­dziej ochro­ni­ło­by naszych uczniów, per­so­nel i ich rodzi­ny przed wiru­sem i pomo­gło­by utrzy­mać otwar­te szko­ły, co ma ogrom­ne zna­cze­nie dla naucza­nia i dobre­go samo­po­czu­cia uczęsz­cza­ją­cych do szkół”.

Począw­szy od wcze­snych lat osiem­dzie­sią­tych, Onta­rio wpro­wa­dzi­ło obo­wią­zek szcze­pie­nia uczniów prze­ciw­ko cho­ro­bom takim jak polio, bło­ni­ca, tężec i odra, zanim będą mogli cho­dzić do szkoły.