Kil­ka­set osób zebra­ło się w sobo­tę w cen­trum Toron­to, aby wyra­zić swój sprze­ciw wobec naka­zu szcze­pień wpro­wa­dzo­ne­go w tym tygo­dniu w Ontario.

Tłum wyru­szył z Queen’s Park i prze­ma­sze­ro­wał przez cen­trum mia­sta, aby zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko nowym świa­dec­twom szcze­pień . Od 22 wrze­śnia ludzie będą musie­li przed­sta­wić dowód szcze­pie­nia wraz z doku­men­tem toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem, aby uzy­skać dostęp do nie­istot­nych usług takich jak restau­ra­cje, bary, siłow­nie i inne.

Nie­któ­rzy pro­te­stu­ją­cy nosi­li zna­ki z napi­sem „Chroń­my nasze kana­dyj­skie pra­wa i wol­no­ści kon­sty­tu­cyj­ne” oraz „Odrzuć tyra­nię obo­wiąz­ko­wych szcze­pio­nek”, pod­czas gdy wie­lu skan­do­wa­ło „Nie dla pasz­por­tów szczepionków”.

Reklama

David McLel­land, eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor, Uni­wer­sy­te­tu Toron­toń­skie­go, powie­dział, że pro­te­stu­ją­cy two­rzą “sojusz na rzecz obro­ny wol­no­ści czło­wie­ka”, prze­ciw­sta­wia­jąc się ero­zji wolności.

Jego zda­niem powód, dla [pasz­por­tów szcze­pio­nek] to wpro­wa­dze­nie spo­łe­czeń­stwa kon­tro­lo­wa­ne­go kie­dy to rząd będzie cały  czas wie­dział gdzie jeste­śmy” — dodał.

„Nie­za­do­wo­le­nie spo­łecz­ne jest głę­bo­kie, ale zada­niem mediów głów­ne­go nur­tu jest zapo­bie­że­nie jego kry­sta­li­za­cji w sku­tecz­ną poli­tycz­ną opo­zy­cję do ist­nie­ją­ce­go rzą­du. ” — twier­dzi McLel­land i wska­zu­je, że pro­te­sty w wie­lu euro­pej­skich mia­stach i w Austra­lii są nie­obec­ne w doniesieniach,prasowych a jeśli już to uzna­wa­ne są za chu­li­gań­skie wybryki.

Zda­niem władz pro­win­cji „cer­ty­fi­ka­ty zaszcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 dają   naj­lep­szą szan­sę na spo­wol­nie­nie roz­prze­strze­nia­nia się   wiru­sa poma­ga­jąc nam unik­nąć dal­szych blokad”.

za Epoch Times