Gliń­ski: Pol­ska toż­sa­mość zagro­żo­na przez kry­zys kul­tu­ry globalnej

Odbu­do­wa Pała­cu Saskie­go to hołd wobec 6 mln ofiar, pol­skich oby­wa­te­li w cza­sie II woj­ny świa­to­wej – mówił we wto­rek na Forum Eko­no­micz­nym w Kar­pa­czu wice­pre­mier, mini­ster kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go i spor­tu Piotr Gliński.

Wice­pre­mier Gliń­ski pod­czas Forum Eko­no­micz­ne­go w Kar­pa­czu wziął udział w pane­lu “Odbu­do­wa Pała­cu Saskie­go, Pała­cu Brüh­la – korzy­ści dla Polski”.

Gliń­ski pod­kre­ślił, że są czte­ry powo­dy, dla któ­rych to przed­się­wzię­cie powin­no być zre­ali­zo­wa­ne. “Pierw­szy powód, to kwe­stia pol­skiej suwe­ren­no­ści, dru­gi to kwe­stia pol­skiej toż­sa­mo­ści, trze­ci to kwe­stie archi­tek­to­nicz­no-urba­ni­stycz­ne i czwar­ty, to taki powód oby­wa­tel­ski” – mówił.

Przy­po­mniał, że w cza­sie woj­ny War­sza­wa zosta­ła znisz­czo­na, a Niem­cy pró­bo­wa­li znisz­czyć pol­ski naród. “Naszym obo­wiąz­kiem, tak­że współ­cze­snym jest suwe­ren­ność pol­ską kształ­to­wać, budo­wać i bro­nić, tak­że w zakre­sie tego, co zmie­rza­ło do jej uni­ce­stwie­nia” — stwierdził.

Reklama

Pod­kre­ślił, że powin­ni­śmy dokoń­czyć odbu­do­wę War­sza­wy sym­bo­licz­ną rekon­struk­cją Pała­cu Saskie­go, któ­ry celo­wo został znisz­czo­ny przez Niemców.

Wska­zy­wał też, że Pałac Saski uosa­biał w sobie pol­ską toż­sa­mość, któ­ra kształ­to­wa­ła się przez tysiąc lat.

Pod­czas wystą­pie­nia Gliń­ski stwier­dził też, że pol­ska toż­sa­mość jest współ­cze­śnie zagro­żo­na przez kry­zys kul­tu­ry glo­bal­nej. “To są bar­dzo poważ­ne wyzwa­nia i w związ­ku z tym odwo­ła­nie się do naszej wspól­no­to­wej toż­sa­mo­ści, do toż­sa­mo­ści pol­skiej wspól­no­ty kul­tu­ro­wej i poli­tycz­nej jest sza­le­nie istot­ne tak­że przez ten akt odbu­do­wy War­sza­wy” – mówił.

Gliń­ski zapo­wie­dział też, że budyn­ki, któ­re mają zostać odbu­do­wa­ne mia­ły­by peł­nić rolę pań­stwo­wo-oby­wa­tel­ską, “aby w naj­więk­szym zakre­sie oddać ten budy­nek spo­łe­czeń­stwu, oby­wa­te­lom” – deklarował.

Wska­zał, że mia­ły­by się w nich mie­ścić insty­tu­cje uży­tecz­no­ści publicz­nej, kul­tu­ral­ne, histo­rycz­ne a tak­że orga­ni­za­cje pozarządowe.

Gliń­ski nawią­zy­wał też do Gro­bu Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza. Jak mówił, obec­nie ist­nie­ją­cy frag­ment kolum­na­dy, któ­ry sta­no­wi Grób Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza, będzie wyod­ręb­nio­ny z całej tej archi­tek­to­nicz­nej budow­li. “To moż­na w spo­sób tech­nicz­ny, bez żad­nych prze­szkód zre­ali­zo­wać” — zapew­nił. (PAP)

autor: Rafał Biał­kow­ski, Agniesz­ka Gorczyca

liv/