Pre­zy­dent USA Joe Biden powie­dział we wto­rek, że jest pewien, że Chi­ny spró­bu­ją wypra­co­wać poro­zu­mie­nie z tali­ba­mi po tym, jak prze­ję­li wła­dzę w Afga­ni­sta­nie 15 sierpnia.

Zapy­ta­ny, czy oba­wiał się, że Chi­ny będą finan­so­wać islam­skich powstań­ców, Biden powie­dział dzien­ni­ka­rzom: „Chi­ny mają praw­dzi­wy pro­blem z tali­ba­mi. Jak Paki­stan, podob­nie jak Rosja, podob­nie jak Iran. Wszy­scy pró­bu­ją dowie­dzieć się, co oni robią teraz”.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne i G‑7 zgo­dzi­ły się koor­dy­no­wać swo­ją odpo­wiedź wobec tali­bów i zablo­ko­wa­ły im dostęp do rezerw afgań­skich, z któ­rych więk­szość znaj­du­je się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Ale eks­per­ci twier­dzą, że dźwi­gnia eko­no­micz­na zosta­nie utra­co­na, jeśli Chi­ny i Rosja zapew­nią tali­bom fun­du­sze. (PAP)

mmi/