Kontr­re­wo­lu­cja musi opie­rać się na ska­le naszej tożsamości

Andrzej Kumor opo­wia­da na dzie­dziń­cu Zam­ku Wawel­skie­go o potrze­bie budo­wa­nia toż­sa­mo­ści nas samych naszych rodzin na ska­le pol­skiej tra­dy­cji i histo­rii. Byśmy mogli wła­ści­wie reali­zo­wać nasze powo­ła­nie musi­my wie­dzieć skąd przychodzimy.