Potęż­ne trzę­sie­nie zie­mi nawie­dzi­ło wybrze­że Pacy­fi­ku w Mek­sy­ku, w pobli­żu kuror­tu Acapulco.

Trzę­sie­nie o sile 7 stop­ni ska­li Rich­te­ra było rów­nież sil­nie odczu­wal­ne w odle­gło­ści oko­ło 370 km (230 mil) w Mexi­co City, powo­du­jąc uciecz­kę miesz­kań­ców i tury­stów na uli­ce z domów i hote­li. W kil­ku sta­nach zgło­szo­no prze­rwy w dosta­wie prą­du, gdy trzę­sie­nie zie­mi wstrzą­snę­ło zbo­cza­mi wokół Aca­pul­co. Jeden męż­czy­zna został zabi­ty przez spa­da­ją­cy słup tele­gra­ficz­ny w pobli­skim mie­ście Coy­uca de Benitez.

Pre­zy­dent Andrés Manu­el López Obra­dor powie­dział, że nie ma donie­sień o poważ­nych szko­dach w całym kra­ju. W Aca­pul­co na pojaz­dy spa­dły słu­py, a część kościo­ła zawa­li­ła się, poda­ła agen­cja infor­ma­cyj­na AFP.

Bur­mistrz Aca­pul­co Ade­la Román powie­dzia­ła, że ​​trzę­sie­nie wywo­ła­ło w mie­ście „zała­ma­nia ner­wo­we”. „Ludzie mar­twią się, ponie­waż są wstrzą­sy wtór­ne”. Doda­ła, że ​​w dziel­ni­cach miesz­ka­nio­wych wykry­to „duże wycie­ki gazu”. Wie­lu wstrzą­śnię­tych miesz­kań­ców spa­ło w swo­ich samo­cho­dach i na uli­cach mia­sta, gdy trwa­ły wstrzą­sy wtór­ne, w tym jeden o sile 5,2.

Fil­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zy­wa­ły roz­bły­ski na noc­nym nie­bie. To rzad­kie zja­wi­sko zna­ne jest jako świa­tła po trzę­sie­niu zie­mi (EQL).  Nie­któ­rzy bada­cze uwa­ża­ją, że wystę­pu­ją one z powo­du tar­cia mię­dzy prze­su­wa­ją­cy­mi  się ska­ła­mi, wywo­łu­jąc aktyw­ność elek­trycz­ną. Inni twier­dzą, że praw­do­po­dob­nie są to po pro­stu bły­ska­wi­ce . W Mexi­co City wie­lu prze­ra­żo­nych miesz­kań­ców i tury­stów wybie­gło na uli­ce w piżamach.