Erin O’To­ole obie­cu­je mia­no­wać zaszcze­pio­ne­go mini­stra zdro­wia, jeśli jego par­tia utwo­rzy rząd. W prze­ci­wień­stwie do innych głów­nych par­tii, kon­ser­wa­ty­ści nie żąda­ją szcze­pie­nia wszyst­kich swo­ich kandydatów

W wywia­dzie dla Radio-Cana­da w zeszłym tygo­dniu O’To­ole unik­nął pyta­nia, czy wybrał­by zaszcze­pio­ne­go posła na sta­no­wi­sko mini­stra gabi­ne­tu, któ­re­mu powie­rzo­no zarzą­dza­nie znacz­ną czę­ścią reak­cji na COVID-19 w tym kraju.

W prze­ci­wień­stwie do innych głów­nych par­tii, kon­ser­wa­ty­ści nie żąda­ją, aby wszy­scy ich kan­dy­da­ci otrzy­ma­li dwie daw­ki zastrzy­ku COVID-19. To skło­ni­ło przy­wód­cę Libe­ra­łów Justi­na Tru­de­au do stwier­dze­nia, że ​​kam­pa­nia kon­ser­wa­tyw­na sta­no­wi zagro­że­nie dla zdro­wia publicznego.

Reklama

Tru­de­au zin­ten­sy­fi­ko­wał ata­ki na O’To­ole­’a w ostat­nich dniach, gdy son­daż CBC poka­zu­je, że kon­ser­wa­ty­ści zdo­by­li wąską prze­wa­gę nad obec­ny­mi libe­ra­ła­mi w son­da­żach krajowych.

 

Erin O’To­ole sprze­ci­wia się obo­wiąz­ko­wym szcze­pie­niom urzęd­ni­ków fede­ral­nych, i podróż­nych. Powie­dział, że jeśli zosta­nie pre­mie­rem, zażą­da, aby urzęd­ni­cy i podróż­ni prze­szli szyb­kie testy COVID przed pój­ściem do pra­cy lub wej­ściem na pokład auto­bu­su, pocią­gu, samo­lo­tu lub statku.

O’To­ole powie­dział, że szcze­pie­nie to oso­bi­sta decy­zja zdro­wot­na i nikt nie powi­nien być zmu­sza­ny do zastrzy­ku – ale wciąż posta­wił sobie za cel zaszcze­pie­nie 90 pro­cent popu­la­cji, aby zwal­czyć naj­gor­sze skut­ki warian­tu delta.

„Szcze­pion­ki są bez­piecz­ne i sku­tecz­ne. Jeśli ludzie mają jakieś pyta­nia, odpo­wiedz­my na nie i zaszczep­my ludzi. COVID-19” – powie­dział. „Myślę, że wszy­scy tego chcą”.