22 wrze­śnia wcho­dzi onta­ryj­ski sys­tem cer­ty­fi­ka­tów szcze­pien­nych. We wto­rek pro­win­cja poda­ła nowe szcze­gó­ły pla­nu. Cer­ty­fi­ka­ty mają być wyma­ga­ne w prze­strze­niach zamknię­tych „pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka”, w któ­rych masecz­ki nie mogą być noszo­ne przez cały czas. Na zak­tu­ali­zo­wa­nej liście zna­la­zły się:

 • restau­ra­cje i bary (oprócz ogród­ków i posił­ków na wynos),
 • klu­by noc­ne (rów­nież prze­strze­nie na zewnątrz),
 • miej­sca imprez takie jak hale ban­kie­to­we i cen­tra konferencyjne,
 • obiek­ty spor­to­we, siłow­nie, klu­by fit­ness (poza spor­tem rekre­acyj­nym młodzieży),
 • impre­zy spor­to­we, kasy­na i obiek­ty, w któ­rych gra się w gry hazardowe,
 • kon­cer­ty, festi­wa­le muzycz­ne i kina,
 • klu­by ze strip­ti­zem i łaźnie,
 • tory wyści­go­we,
 • kry­te par­ki wodne,
 • miej­sca nagry­wa­nia pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych z udzia­łem publiczności.

Przed­się­bior­stwa i orga­ni­za­cje, któ­re nale­żą do któ­rejś z wyżej wymie­nio­nych kate­go­rii, będą zobo­wią­za­ne do spraw­dza­nia dowo­dów szcze­pień i dowo­dów toż­sa­mo­ści (np. pra­wo jaz­dy, świa­dec­two uro­dze­nia, pasz­port). Dowód szcze­pie­nia musi potwier­dzać, że dana oso­ba jest w peł­ni zaszcze­pio­na od co naj­mniej 14 dni. Rząd zapo­wia­da kon­tro­le przed­się­biorstw, któ­re mają się zacząć jesz­cze w tym tygo­dniu. Na razie mówi, że cho­dzi o „pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści i zro­zu­mie­nia nowych wytycz­nych”. Przed­się­bior­cy, któ­rzy nie wywią­żą się z nowych obo­wiąz­ków, mogą usły­szeć zarzu­ty lub być uka­ra­ni. Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott zapo­wie­dzia­ła, że pro­ku­ra­tor gene­ral­ny będzie w kon­tak­cie z siła­mi poli­cji w całej pro­win­cji, ale każ­da poli­cja musi przy­go­to­wać się sama.

Pro­win­cja prze­wi­du­je wyjąt­ki, w któ­rych cer­ty­fi­kat szcze­pien­ny nie będzie wyma­ga­ny. Są to sytu­acje dotyczące:

reklama
 • osób wcho­dzą­cych do pomiesz­cze­nia tyl­ko w celu sko­rzy­sta­nia z toa­le­ty, zapła­ce­nia rachun­ku lub przej­ścia do czę­ści zewnętrz­nej, do któ­rej nie da się dojść ina­czej niż przez pomieszczenie;
 • osób wcho­dzą­cych do pomiesz­cze­nia, by zło­żyć zamó­wie­nie lub ode­brać przed­miot zamó­wie­nia (w tym wyku­pić zakład lub ode­brać wygra­ną na wyści­gach), kupić bilet wstę­pu, lub wcho­dzą­cych ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa lub zdrowotnych;
 • dzie­ci do lat 12;
 • osób do 18 roku życia, któ­re wcho­dzą do obiek­tu rekre­acyj­ne­go w celu aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu zorganizowanego;
 • ślu­bów, pogrze­bów, rytu­ałów i cere­mo­nii, w przy­pad­ku gdy dana oso­ba nie uczest­ni­czy w zgro­ma­dze­niu zwią­za­nym z uro­czy­sto­ścią (np. w weselu);
 • osób posia­da­ją­cych pisem­ne zaświad­cze­nie od leka­rza lub wykwa­li­fi­ko­wa­nej pie­lę­gniar­ki, stwier­dza­ją­ce zwol­nie­nie ze szcze­pie­nia z przy­czyn medycznych.

Z zało­że­nia w powyż­szych sytu­acjach oso­by nie­zasz­cze­pio­ne będą nosić masecz­ki i spę­dzać w pomiesz­cze­niu zamknię­tym nie dłu­żej niż 15 minut.

Oso­by zaszcze­pio­ne do 22 wrze­śnia będą musia­ły zaopa­trzyć się w dowód szcze­pie­nia. Onta­ryj­czy­cy posia­da­ją­cy zie­lo­ną kar­tę OHIP ze zdję­cie mogą pobrać lub wydru­ko­wać swo­je zaświad­cze­nie ze stro­ny rzą­do­wej https://covid19.ontariohealth.ca// Posia­da­cze kart czer­won-bia­łych muszą zadzwo­nić pod numer info­li­nii 1–833-943‑3900. Oso­by, któ­re szcze­pi­ły się poza pro­win­cją, powin­ny skon­tak­to­wać się ze swo­im lokal­nym wydzia­łem zdrowia.

Rząd zapo­wia­da, że wytycz­ne dla biz­ne­sów będą jesz­cze zak­tu­ali­zo­wa­ne przez 22 paź­dzier­ni­ka. Wte­dy to Onta­rio ma przejść na sys­tem kodów QR zawie­ra­ją­cych ten sam zestaw infor­ma­cji co cer­ty­fi­ka­ty w for­mie papie­ro­wej. Zwol­nie­nie ze szcze­pie­nia też ma mieć for­mę kodu QR. Jeśli ktoś będzie chciał po 22 paź­dzier­ni­ka posłu­gi­wać się wydru­ko­wa­nym doku­men­tem, będzie mógł to robić. Dla przed­się­bior­ców ma być z kolei przy­go­to­wa­na apli­ka­cja do odczy­ty­wa­nia kodów QR.