Chiń­ski Natio­nal Enter­pri­se Cre­dit Infor­ma­tion Publi­ci­ty Sys­tem, nało­żył na Cana­da Goose Hol­dings Inc. karę w wyso­ko­ści 450 000 juanów, co sta­no­wi rów­no­war­tość oko­ło 88 202 dola­rów. Regu­la­tor stwier­dził, że kana­dyj­ska fir­ma łamie chiń­skie pra­wo rekla­mo­we i poda­je nieprawdę.

Pań­stwo­wa gaze­ta Eco­no­mic Daily pisa­ła o spra­wie, że Cana­da Goose poda­je, iż uży­wa pie­rza Hut­te­ri­te, naj­cie­plej­sze­go z moż­li­wych, tym­cza­sem w więk­szo­ści pro­duk­tów znaj­du­je się „zwy­kły kaczy puch”. I za to „zwy­kły kaczy puch” za każ­dym razem trze­ba pła­cić „dzie­siąt­ki tysię­cy juanów”, czy­ta­my w komentarzu.

Cana­da Goose wyja­śnia, że na stro­nie part­ne­ra zaj­mu­ją­ce­go się sprze­da­żą w regio­nie Azji i Pacy­fi­ku poja­wił się błąd tech­nicz­ny, przez co klien­ci zosta­li wpro­wa­dze­ni w błąd. Pro­du­cent kur­tek twier­dzi, że brak spój­no­ści tek­stu na stro­nie fir­my Tmall został zauwa­żo­ny na począt­ku tego roku i od razu był poprawiony.

Cana­da Goose doda­je, że uży­wa zarów­no puchu gęsie­go, jak i kacze­go, w zależ­no­ści od kon­struk­cji produktu.