Zwol­nie­nia z obo­wiąz­ku szcze­pień i posia­da­nia onta­ryj­skie­go pasz­por­tu szcze­pien­ne­go powin­ny być rzad­kie, mówi dr Eli­za­beth Mug­gah, lekarz rodzin­ny z Otta­wy i prze­wod­ni­czą­ca Onta­rio Col­le­ge of Fami­ly Phy­si­cians. Jej zda­niem ist­nie­ją wła­ści­wie dwa powo­dy, dla któ­rych ktoś nie powi­nien się szczepić.

Onta­rio wpro­wa­dza pasz­por­ty szcze­pien­ne 22 wrze­śnia. Będą potrzeb­ne, by zjeść w środ­ku w restau­ra­cji, pójść na siłow­nię, do klu­bu lub kina. Przed wej­ściem trze­ba będzie przed­sta­wić potwier­dze­nie przy­ję­cia dwóch dawek szcze­pion­ki lub oka­zać doku­ment od leka­rza zwal­nia­ją­cy ze szcze­pie­nia. Pro­win­cja zazna­cza, że na począt­ku zwol­nie­nia lekar­skie ze szcze­pień nie będą zamiesz­czo­ne w sys­te­mie, więc tra­dy­cyj­ne zaświad­cze­nia powin­ny być honorowane.

Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio zwró­cił się do leka­rzy z proś­bą, by z roz­wa­gą udzie­lać zwolnień.

Dr Mug­gah mowi, że spo­tka­ła się z kil­ko­ma proś­ba­mi o zwol­nie­nie, ale takich zapy­tań nie jest wie­le. Mówiąc o przy­czy­nach wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia dane­go pacjen­ta wymie­nia dwa czynniki.

Pierw­szy to uczu­le­nie na jakiś skład­nik szcze­pion­ki, a dru­gi – efek­ty ubocz­ne po pierw­szej daw­ce. Jeśli cho­dzi o aler­gię, to kwa­li­fi­ko­wać się będą reak­cje ana­fi­lak­tycz­ne poten­cjal­nie zagra­ża­ją­ce życiu, powo­du­ją­ce trud­no­ści z oddy­cha­niem (jak w przy­pad­ku reak­cji na orze­chy czy uką­sze­nia psz­czół). Mug­gah zazna­cza, że wystą­pie­nie szo­ku ana­fi­lak­tycz­ne­go w reak­cji na inny aler­gen nie ozna­cza, że oso­ba zare­agu­je tak samo na szcze­pion­kę. Skład­ni­kiem pre­pa­ra­tów Pfi­zer-BioN­Tech i Moder­na, któ­ry może wywo­łać uczu­le­nie, jest poli(tlenek) ety­lu, popu­lar­ny skład­nik che­micz­ny, któ­ry znaj­du­je się w syro­pach na kaszel, nie­któ­rych lekach wyda­wa­nych na recep­tę, a nawet w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji skó­ry. Więk­szość ludzi mia­ła z nim styczność.

W przy­pad­ku zwol­nie­nia dru­gie­go rodza­ju, nie wszyst­kie efek­ty ubocz­ne pierw­szej daw­ki będą zwal­niać z przy­ję­cia dru­giej, mówi dr Mug­gah. Zwal­nia tyl­ko zapa­le­nie ser­ca (myocar­di­tis lub peri­car­di­tis). Mug­gah pod­kre­śla, że osła­bie­nie odpor­no­ści nie jest czyn­ni­kiem zwal­nia­ją­cym ze szczepienia.