Nie­gdyś sza­lo­ny rynek miesz­ka­nio­wy w Kana­dzie nadal nie­znacz­nie się ochła­dza, ale ceny wciąż rosną, stwier­dza­ją auto­rzy naj­now­sze­go rapor­tu rapor­tu Roy­al Bank of Cana­da na ten temat.

„Ruch w kie­run­ku bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych pozio­mów aktyw­no­ści był kon­ty­nu­owa­ny w sierp­niu, cho­ciaż tem­po to znacz­nie spa­dło w całym kra­ju (do ‑0,5% m/m) w porów­na­niu z poprzed­ni­mi czte­re­ma mie­sią­ca­mi (śred­nio ‑7,9%)” – czy­ta­my w raporcie.

Spa­dek o 0,5% ozna­cza naj­wol­niej­sze tem­po spad­ku odno­to­wa­ne w obec­nej fazie chło­dze­nia rynku.

Ogra­ni­czo­na podaż miesz­kań była głów­nym moto­rem kon­ku­ren­cji w cią­gu ostat­nie­go roku, a wie­lu wyso­ce zmo­ty­wo­wa­nych nabyw­ców szu­ka­ło tych samych nie­ru­cho­mo­ści, co pro­wa­dzi­ło do gwał­tow­nych wojen prze­tar­go­wych. Według rapor­tu, w sierp­niu podaż wzro­sły o 1,2% po czte­rech mie­sią­cach spad­ków z rzędu.

Van­co­uver odno­to­wał naj­więk­szy wzrost z 12,7% wzro­stem licz­by nowych ofert, pod­czas gdy Mont­re­al odno­to­wał wzrost o 3,7%. Z dru­giej stro­ny, Otta­wa, Cal­ga­ry, Edmon­ton i Toron­to doświad­czy­ły spadków.

„Pod­czas gdy te [nowe ofer­ty] dały kupu­ją­cym wię­cej opcji do wybo­ru, były kro­pla­mi w morzu potrzeb” – czy­ta­my w rapor­cie. „Podaż nadal znacz­nie odbie­ga od popy­tu, co znacz­nie ogra­ni­cza aktywność”.

Ocze­ku­je się, że sprze­daż domów w Kana­dzie spad­nie w 2022 r. o 20%, ale do koń­ca roku ceny domów w Kana­dzie wzro­sną o 20%
Według RBC tren­dy w zakre­sie chło­dze­nia są naj­bar­dziej widocz­ne na mniej­szych ryn­kach, w mia­stach takich jak Chil­li­wack i Kam­lo­ops w BC, Bar­rie, Guelph i Hamil­ton w Onta­rio spa­da do lub poni­żej pozio­mu sprzed pan­de­mii. Wyni­ka to po czę­ści z fak­tu, że przy­stęp­ność ceno­wa na tych mniej­szych ryn­kach, któ­re począt­ko­wo przy­cią­ga­ły kupu­ją­cych, sku­tecz­nie zniknęła.

Ale nawet gdy rynek miesz­ka­nio­wy w Kana­dzie nadal się ochła­dza, sprze­da­ją­cy nadal mają prze­wa­gę. I choć prze­wi­dy­wa­na jest dal­sza sta­bi­li­za­cja ryn­ku, raport mówi, że w naj­bliż­szym cza­sie Kana­da nie prze­wi­du­je poważ­nych spad­ków cen.