Onta­rio sta­le moni­to­ru­je czas ocze­ki­wa­nia na wyko­na­nie testu w kie­run­ku COVID-19 i jest goto­we otwo­rzyć wię­cej punk­tów testo­wych, jeśli jesie­nią oka­że się to koniecz­ne, mówi głów­ny lekarz pro­win­cji, dr Kie­ran Moore. Moore pod­kre­śla, że oso­by, u któ­rych poja­wia­ją się obja­wy wska­zu­ją­ce na COVID-19, powin­ny mieć szyb­ki dostęp do badań.

Pro­win­cja kon­tro­lu­je cza­sy ocze­ki­wa­nia na wizy­tę u leka­rza, od wizy­ty do wyko­na­nia testu oraz od wyko­na­nia testu do prze­ka­za­nia wyni­ku agen­cji zdro­wia publicz­ne­go. Moore mówi, że te stop­nie są koniecz­ne, by mieć kon­tro­lę nad roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa w Ontario.

Dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na test był zgła­sza­ny w kil­ku cen­trach testo­wych w pro­win­cji. Moore zapew­nia, że rząd pra­cu­je nad roz­wią­za­niem problemu.

Bada­nia mogą być szcze­gól­nie waż­ne jesie­nią, gdy zaczy­na­ją się prze­zię­bie­nia i sezon gry­po­wy (począt­ku sezo­nu gry­po­we­go powin­ni­śmy się spo­dzie­wać za kil­ka tygo­dni, a potrwa do kwiet­nia). Obja­wy prze­zię­bie­nia i gry­py są podob­ne jak w przy­pad­ku COVID-19. Aby zdia­gno­zo­wać przy­czy­nę, potrzeb­ny jest test.

Moore pod­kre­śla, że każ­dy, kto zaob­ser­wu­je u sie­bie obja­wy gry­py lub COVID-19, powi­nien zacho­wać czuj­ność i pozo­stać w domu. Taka oso­ba powin­na wyko­nać test, nawet jeśli była zaszczepiona.

W zeszłym roku licz­ba osób cho­rych na gry­pę w Onta­rio była znacz­nie niż­sza niż w poprzed­nich latach. Na razie nie wia­do­mo, jak będzie w tym roku.