Kon­fe­ren­cja Kato­lic­kich Bisku­pów Kana­dyj­skich przy­go­to­wa­ła jed­no­stro­ni­co­we prze­pro­si­ny skie­ro­wa­ne do lud­no­ści rdzen­nej. Bisku­pi uzgod­ni­li treść doku­men­tu, w któ­rym piszą, że wraz ze wszyst­ki­mi insty­tu­cja­mi Kościo­ła zaan­ga­żo­wa­ny­mi w pro­wa­dze­nie szkół rezy­denc­kich, wyra­ża­ją naj­szczer­szy żal i prze­pra­sza­ją w spo­sób nie pozo­sta­wia­ją­cy żad­nych wąt­pli­wo­ści i niedopowiedzeń.

“Przy­zna­je­my, że nie­któ­rzy człon­ko­wie spo­łecz­no­ści kato­lic­kiej dopusz­cza­li się poważ­nych nad­użyć fizycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, emo­cjo­nal­nych, ducho­wych, kul­tu­ro­wych i sek­su­al­nych. Jed­no­cze­śnie ze smut­kiem przy­zna­je­my, że tam­te prze­szłe wyda­rze­nia, cier­pie­nie i wyzwa­nia, przed któ­ry­mi stoi lud­ność rdzen­na, rzu­ca­ją się cie­niem na dzień dzisiejszy”.

Bisku­pi dalej obie­cu­ją prze­ka­za­nie doku­men­tów, któ­re mogą pomóc w upa­mięt­nie­niu uczniów pocho­wa­nych w nie­ozna­ko­wa­nych gro­bach. Piszą też o sta­ra­niach podej­mo­wa­nych w celu zor­ga­ni­zo­wa­nia wizy­ty Papie­ża w Kana­dzie, a tak­że zbie­ra­niu fun­du­szy na finan­so­wa­nie ini­cja­tyw reko­men­do­wa­nych przez lud­ność rdzen­ną. Ponad 10 lat temu Kościół został zobo­wią­za­ny w ramach Indian Resi­den­tial Scho­ols Set­tle­ment Agre­ement przez komi­sję ds. praw­dy i pojed­na­nia do stwo­rze­nia 25-milio­no­we­go fun­du­szu. Uda­ło się zebrać jed­ną szó­stą tej kwoty.

REKLAMA

Ostat­nie prze­pro­si­ny bisku­pów nie wypeł­nia­ją jed­nak wszyst­kich żądań komi­sji, któ­ra doma­ga­ła się prze­pro­sin od Papie­ża na kana­dyj­skiej ziemi.

W poło­wie grud­nia pla­no­wa­na jest wizy­ta w Rzy­mie lide­rów lud­no­ści rdzen­nej, star­szy­zny, mło­dzie­ży i osób, któ­re prze­szły przez szko­ły rezy­denc­kie. Spo­tka­nia mają trwać czte­ry dni i mogą osta­tecz­nie zaini­cjo­wać papie­skie prze­pro­si­ny. Assem­bly of First Nations Natio­nal pod­kre­śla, że Papież powi­nien oso­bi­ście przy­le­cieć do Kanady.

Przez ponad wiek przez sys­tem szkół rezy­denc­kich prze­szło 150 000 dzie­ci wywo­dzą­cych się z lud­no­ści rdzen­nej. Więk­szość szkół pro­wa­dzi­ły Kościo­ły kato­lic­kie i anglikańskie.