Leka­rzo­wi z Onta­rio oskar­żo­ne­mu o “roz­po­wszech­nia­nie dez­in­for­ma­cji” na temat COVID-19 zabro­nio­no wysta­wia­nia zaświad­czeń zwal­nia­ją­cych od masko­wa­nia. Dr Patrick Phil­lips jest „nie­kom­pe­tent­ny”, uwa­ża onta­ryj­ska Izba Lekarska.

Organ nad­zo­ru medycz­ne­go Onta­rio zabro­nił leka­rzo­wi rodzin­ne­mu udzie­la­nia zwol­nień od szcze­pie­nia i nosze­nia masek na twarz, twier­dząc, że “celo­wo roz­po­wszech­niał dez­in­for­ma­cję na temat trwa­ją­cej pandemii”.

Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio uwa­ża, że dr Patrick Phil­lips — któ­ry miesz­ka w wiej­skiej spo­łecz­no­ści Engle­hart, oko­ło 45 kilo­me­trów na połu­dnie od Kir­kland Lake — jest „nie­kom­pe­tent­ny” i winien jest „hanieb­ne­go, nie­ho­no­ro­we­go” postępowania.

Zarzu­ty prze­ciw­ko Phil­lip­so­wi zosta­ły skie­ro­wa­ne do try­bu­na­łu dys­cy­pli­nar­ne­go. Ter­min roz­pra­wy nie jest jesz­cze wyznaczony.

Reklama

Zarzu­ty są, przy­naj­mniej czę­ścio­wo, zwią­za­ne z wypo­wie­dzia­mi Phil­lip­sa w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Leka­rza na Twit­te­rze śle­dzi pra­wie 40 000 użytkowników.

W serii twe­etów z 25 wrze­śnia Phil­lips porów­nał środ­ki zdro­wia publicz­ne­go zwią­za­ne z pan­de­mią do trak­to­wa­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w nazi­stow­skich Niemczech.

Uznał też sys­tem pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych w Onta­rio, któ­ry wszedł w życie w zeszłym tygo­dniu, za nie­le­gal­ny i stwier­dził, że będzie on wyko­rzy­sty­wa­ny do odma­wia­nia opie­ki medycz­nej, żyw­no­ści, rachun­ków ban­ko­wych i zakwa­te­ro­wa­nia oso­bom nieszczepionym.

Phil­lips odmó­wił współ­pra­cy w docho­dze­niu w spra­wie jego komen­ta­rzy i zde­cy­do­wał się nie „sto­so­wać się do naszych wysił­ków roz­wią­za­nia sytu­acji”- — stwier­dza Izba.

Oprócz zaka­zu udzie­la­nia zwol­nień od szcze­pio­nek i masek, Kole­gium zabra­nia Phillipsowi 

  • Wysta­wia­nia zwol­nień z testów na COVID-19.
  • Prze­pi­sy­wa­nie iwer­mek­ty­ny w lecze­niu COVID-19 .
  • Prze­pi­sy­wa­nie flu­wok­sa­mi­ny, środ­ka prze­ciw­de­pre­syj­ne­go, i ator­wa­sta­ty­ny, leku sto­so­wa­ne­go głów­nie w zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom ukła­du krą­że­nia na COVID-19.

Reak­cja Dr Phillipsa