Guber­na­tor sta­nu Nowy Jork Kathy Hochul, ogło­si­ła w nie­dzie­lę z ambo­ny na Bro­okly­nie, że oby­wa­te­le powin­ni być wdzięcz­ni Bogu za szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, któ­re, jak twier­dzi­ła, pocho­dzą od Boga. Hochul, któ­ra obję­ła urząd w sierp­niu po rezy­gna­cji Andrew Cuomo w związ­ku z zarzu­ta­mi o nie­wła­ści­we zacho­wa­nie sek­su­al­ne, rów­nież nama­wia­ła swo­ich słu­cha­czy, aby byli jej „apo­sto­ła­mi”, prze­ko­nu­jąc swo­ich przy­ja­ciół do zaszcze­pie­nia się, co, jak powie­dzia­ła, poka­zu­je miłość, jaką Jezus naka­zał swo­im wyznaw­com okazać.

„ Hochul eygła­sza­ła “homi­lię” w Chri­stian Cul­tu­ral Cen­ter, bez­wy­zna­nio­wym mega­ko­ście­le. „Modli­łam się dużo do Boga w tym cza­sie i wiesz co, Bóg odpo­wie­dział na nasze modli­twy. Stwo­rzył naj­mą­drzej­szych męż­czyzn i kobie­ty, naukow­ców, leka­rzy, bada­czy – spra­wił, że wymy­śli­li szcze­pion­ki. To jest od Boga dla nas i musi­my powie­dzieć: „Dzię­ku­ję Ci, Boże. Dziękuję”.

Reklama

Hochul następ­nie poka­za­ła swój naszyj­nik, któ­ry wska­zy­wał na jej sta­tus szcze­pień, zanim stwier­dzi­ła, że ​​ci, któ­rzy odrzu­ca­ją szcze­pion­kę COVID-19 „nie słu­cha­ją Boga i tego, cze­go Bóg chce”.

„Potrze­bu­ję, żeby­ście byli moimi apo­sto­ła­mi” — powie­dzia­ła Hochul słu­cha­czom. „Chcę, żebyś wyszedł i poroz­ma­wiał o tym i powie­dział: „Jeste­śmy sobie to win­ni. Kocha­my się”. Jezus nauczył nas kochać się nawza­jem i jak oka­zy­wać tę miłość, ale trosz­czyć się o sie­bie na tyle, by powie­dzieć: „Pro­szę, weź­cie szcze­pion­kę, bo was kocham i chcę, żeby­ście żyli? Chcę, żeby nasze dzie­ci były bez­piecz­ne, kie­dy będą”. Wró­cisz do szko­ły? Chcę być bez­piecz­ny, kie­dy idziesz do gabi­ne­tu lekar­skie­go lub do szpi­ta­la i jesteś przez kogoś leczo­ny? Nie chcesz dostać od nich wiru­sa. Jesteś już cho­ry, ina­czej by cię tam nie było.

„A oto moja obiet­ni­ca dla was, moi przy­ja­cie­le. Uży­ję inspi­ra­cji Boga w moim życiu i będę wal­czył o was każ­de­go dnia jako wasz guber­na­tor i nie tyl­ko” – doda­ła Hochul.