YouTu­be zamie­rza blo­ko­wać i usu­wać wszel­kie tre­ści roz­po­wszech­nia­ją­ce nie­praw­dzi­we infor­ma­cje o szcze­pion­kach prze­ciw­ko COVID-19 i innym cho­ro­bom, takim jak odra, żół­tacz­ka czy ospa wietrzna.

Nale­żą­ca do Google fir­ma  poin­for­mo­wa­ła w śro­do­wym poście na blo­gu, że wszel­kie tre­ści, któ­re „fał­szy­wie twier­dzą, że zatwier­dzo­ne szcze­pion­ki są nie­bez­piecz­ne i powo­du­ją chro­nicz­ne skut­ki zdro­wot­ne”, zosta­ną usunięte.

„Obej­mu­je to tre­ści, któ­re fał­szy­wie mówią, że zatwier­dzo­ne szcze­pion­ki powo­du­ją autyzm, raka lub nie­płod­ność lub że sub­stan­cje w szcze­pion­kach mogą śle­dzić tych, któ­rzy je otrzymują”.

Od 2020 r. Google twier­dzi, że usu­nął 130 000 fil­mów za naru­sze­nie zasad fir­my doty­czą­cych szcze­pień prze­ciw COVID-19 i twier­dzi, że nasi­la te wysiłki.

Reklama

„Roz­sze­rza­my nasze zasa­dy doty­czą­ce dez­in­for­ma­cji medycz­nej na YouTu­be o nowe wytycz­ne doty­czą­ce obec­nie poda­wa­nych szcze­pio­nek, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne i potwier­dzo­ne jako bez­piecz­ne i sku­tecz­ne przez lokal­ne orga­ny ds. zdro­wia i WHO” – powie­dzia­ła firma.

Fir­ma usu­nie poje­dyn­cze fil­my od nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków i – jak po raz pierw­szy dono­si Washing­ton Post – posu­nie się nawet do cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia kont seryj­nych roz­sie­wa­czy dez­in­for­ma­cji, w tym Jose­pha Mer­co­li, ame­ry­kań­skie­go leka­rza, któ­ry miał ponad pół milio­na sub­skry­ben­tów oraz Robert F. Ken­ne­dy Jr., syn byłe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta, któ­ry był gło­śnym kry­ty­kiem szcze­pio­nek na dłu­go przed pandemią.

Ruch ten poja­wia się, gdy YouTu­be i inni gigan­ci tech­no­lo­gicz­ni, tacy jak Face­bo­ok i Twit­ter, zosta­li skry­ty­ko­wa­ni za to, że nie robią wystar­cza­ją­co dużo, aby powstrzy­mać roz­po­wszech­nia­nie fał­szy­wych infor­ma­cji na temat zdro­wia na swo­ich stronach.