Dane z sierp­nia z Irlan­dii poka­zu­ją, że oko­ło poło­wa wszyst­kich pacjen­tów z Covid-19 prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lu i na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii jest w peł­ni zaszcze­pio­na prze­ciw­ko tej cho­ro­bie czy­ta­my w Irish Times.

Jed­na szó­sta zgo­nów osób zara­żo­nych wiru­sem od kwiet­nia zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na jako tzw infek­cje prze­ło­mo­we u w peł­ni zaszcze­pio­nych pacjen­tów, zgod­nie z dany­mi Health Servi­ce Executive .

Ponad jed­na czwar­ta przy­jęć na OIT od lip­ca to tak­że prze­ło­mo­we zaka­że­nia osób w peł­ni zaszczepionych.

Odse­tek zaszcze­pio­nych osób wyma­ga­ją­cych lecze­nia w szpi­ta­lu wzrósł w ostat­nich mie­sią­cach, ponie­waż wzro­sła licz­ba zaszcze­pio­nych osób w szer­szej populacji.

Pod koniec sierp­nia 54% pacjen­tów z Covid-19 – czy­li 168 pacjen­tów – było w peł­ni zaszcze­pio­nych. Oko­ło 44 pro­cent nie było w peł­ni zaszcze­pio­nych, a w 2 pro­cen­tach przy­pad­ków stan szcze­pie­nia był nieznany.

Dane doty­czą­ce szcze­pień były dostęp­ne dla 311 z 323 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych wów­czas w szpitalu.

Spo­śród 55 pacjen­tów na OIT 26 było w peł­ni zaszcze­pio­nych, dwóch czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych, a 26 nie otrzy­ma­ło żad­nych szczepień.

Oko­ło 72 pro­cent wszyst­kich pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na OIT od koń­ca czerw­ca mia­ło cho­ro­bę towarzyszącą.

Urzęd­ni­cy ds. Zdro­wia wska­zu­ją, że cho­ciaż więk­szość przy­pad­ków Covid-19 w szpi­ta­lach doty­czy teraz osób zaszcze­pio­nych, ogól­na licz­ba hospi­ta­li­za­cji jest mniej­sza ze wzglę­du na wpływ szcze­pień. Oko­ło 90 pro­cent doro­słej popu­la­cji otrzy­ma­ło peł­ny cykl szcze­pień, dwie lub jed­ną daw­kę. Oso­by są uwa­ża­ne za w peł­ni zaszcze­pio­ne tydzień po dru­giej daw­ce szcze­pion­ki Pfi­zer lub dwa tygo­dnie po otrzy­ma­niu któ­rej­kol­wiek z pozo­sta­łych trzech zatwier­dzo­nych szczepionek.

Według sza­cun­ków prof. Phi­li­pa Nola­na z Natio­nal Public Health Emer­gen­cy Team na każ­dą zaszcze­pio­ną oso­bę wyma­ga­ją­cą przy­ję­cia do szpi­ta­la z prze­ło­mo­wą infek­cją szcze­pion­ki zapo­bie­ga­ją 10–12 innym cięż­kim infek­cjom i przy­ję­ciom do szpitala .

Cho­ciaż więk­szość przy­pad­ków w okre­sie let­nim doty­czy­ła młod­szych, nie­szcze­pio­nych osób, obec­nie 70 pro­cent hospi­ta­li­zo­wa­nych ma ponad 50 lat.

Obec­nie w Irlan­dii 90 proc. spo­łe­czeń­stwa jest w peł­ni zaszczepiona

 

za https://www.irishtimes.com/