Posłan­ka Lind­sey Park repre­zen­tu­ją­ca Dur­ham zosta­ła usu­nię­ta ze sta­no­wi­ska asy­stent­ki par­la­men­tar­nej pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go po tym, jak oka­za­ło się, że przed­sta­wi­ła nie­praw­dzi­we infor­ma­cje odno­szą­ce się do jej sta­tu­su szcze­pien­ne­go. Park nie zosta­nie jed­nak usu­nię­ta z klu­bu par­la­men­tar­ne­go par­tii kon­ser­wa­tyw­nej, jeśli przed­sta­wi zaświad­cze­nie lekar­skie o zwol­nie­niu ze szczepienia.

Lider rzą­du w par­la­men­cie, Paul Calan­dra, oświad­czył, że zwe­ry­fi­ko­wa­no sta­tus szcze­pien­ny posłów i stwier­dzo­no, że wszy­scy posło­wie kon­ser­wa­tyw­ni poza dwo­ma są zaszcze­pie­ni. Nie­zasz­cze­pie­ni otrzy­ma­li zwol­nie­nie ze szczepień.

W tej ostat­niej gru­pie jest posłan­ka Chri­sti­na Mitas ze Scar­bo­ro­ugh Cen­ter. Mitas już wcze­śniej zosta­ła zwol­nio­na i pozo­sta­ła w klu­bie posel­skim. Ina­czej było z posłem Ric­kiem Nichol­l­sem (Cha­tham-Kent-Leaming­ton), któ­ry w sierp­niu oświad­czył, że nie będzie się szcze­pił z powo­dów oso­bi­stych. Obec­nie zasia­da w par­la­men­cie jako poseł nie­za­leż­ny. Pre­mier Doug Ford zapo­wie­dział, że w kolej­nych wybo­rach Nicholls nie będzie mógł star­to­wać jako kan­dy­dat kon­ser­wa­ty­stów, chy­ba że przed­sta­wi upraw­nio­ny powód nie­przy­ję­cia szczepionki.