Tra­dy­cyj­nie w pobli­żu kościo­ła Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mis­sis­sau­dze, jak w pobli­żu wie­lu innych kościo­łów w mie­ście w nie­dzie­lę 3 paź­dzier­ni­ka 2021 roku przez godzi­nę sta­nął “łań­cuch dla życia” — oso­by prze­ko­na­ne o koniecz­no­ści ochro­ny życia poczę­te­go demon­stro­wa­ły swe prze­ko­na­nia kie­row­com i pasa­że­rom prze­jeż­dża­ją­cych samochodów.