Fede­ral­ny mini­ster spraw pół­no­cy stwier­dził, że przy­wód­cy reli­gij­ni, któ­rzy pro­wa­dzi­li sys­tem szkół z inter­na­ta­mi w Kana­dzie, “powin­ni zostać pocią­gnię­ci do odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie popeł­nio­ne przestępstwa”.

„Jeśli ludzie ci nadal żyją, musi­my zro­bić wszyst­ko, co koniecz­ne, aby spra­wie­dli­wo­ści sta­ło się zadość , oczy­wi­ście musi­my wnieść oskar­że­nie ”, powie­dział Dan Van­dal w wywia­dzie w nie­dziel­nym pro­gra­mie CTV Question Period.

Mini­ster nie wska­zał jed­nak kon­kret­nych pla­nów posta­wie­nia zarzutów.

REKLAMA

Na począt­ku czerw­ca mini­ster ds. sto­sun­ków mię­dzy Koro­ną a rdzen­ną lud­no­ścią Caro­lyn Ben­nett powie­dzia­ła, że ​​rząd fede­ral­ny prze­ka­że 27 milio­nów dola­rów w ramach wcze­śniej ogło­szo­nych fun­du­szy, aby pomóc spo­łecz­no­ściom tubyl­czym w loka­li­zo­wa­niu gro­bów i upa­mięt­nia­niu dzie­ci, któ­re zmar­ły w szko­łach z internatem.

W zeszły pią­tek pre­mier Justin Tru­de­au unik­nął pytań o to, czy Otta­wa zobo­wią­że się do zapew­nie­nia otwar­te­go, przej­rzy­ste­go śledz­twa w spra­wie prze­stępstw popeł­nio­nych w szko­łach miesz­kal­nych i wszel­kie­go ich tuszowania.