Rick Nicholls rezy­gnu­je z funk­cji zastęp­cy spe­ake­ra legi­sla­tu­ry Onta­rio po tym, jak został wyrzu­co­ny z klu­bu za odmo­wę szcze­pie­nia. Nicholls, któ­ry repre­zen­tu­je okręg Cha­tham-Kent-Leaming­ton, jest teraz nie­za­leż­nym MPP

„Pozwól­cie mi powie­dzieć, że nie jestem antysz­cze­pion­kow­cem” — oświad­czył poseł. „Rząd pró­bo­wał zmu­sić mnie do zaszcze­pie­nia się groź­bą usu­nię­cia z klu­bu. Trzy­ma­jąc się swo­ich war­to­ści i zasad, odmó­wi­łem przy­ję­cia szcze­pion­ki” – ogło­sił we wto­rek. „Więc rząd speł­nił ich groź­bę, usu­wa­jąc mnie z klu­bu i zaka­zu­jąc star­tu w wybo­rach w 2022 r. z ich listy…”

„W rezul­ta­cie… ogła­szam, że rezy­gnu­ję z funk­cji wice­mar­szał­ka i prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji legislatury”.

Reklama

„Ludzie nie powin­ni być kara­ni za wybór, czy chcą się zaszcze­pić, czy nie”. W ponie­dzia­łek lider NDP  Andrea Hor­wath   nazwa­ła „sta­ty­stycz­nie cie­ka­wym”, że zwol­nie­nia są uwa­ża­ne za nie­zwy­kle rzad­kie, jed­nak dwie z 70   kon­ser­wa­tyw­nych MPP — Lind­sey Park i Chri­sti­na Mitas — uzy­ska­ły je.

Rząd ogło­sił w zeszłym tygo­dniu, jed­na z człon­ków klu­bu pre­mie­ra Douga For­da, zosta­ła pozba­wio­na funk­cji asy­stent­ki par­la­men­tar­nej za fał­szy­we przed­sta­wia­nie  sta­tu­su szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19.