Onta­rio wpro­wa­dza szyb­kie testy na COVID-19 w nie­któ­rych szko­łach i wybra­nych pla­ców­kach świad­czą­cych usłu­gi opie­ki nad dzieć­mi. Ma to na celu umoż­li­wie­nie nauki w tra­dy­cyj­nej for­mie jak naj­więk­szej licz­bie dzie­ci, mówił głów­ny lekarz Onta­rio, dr Kie­ran Mor­re pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej we wto­rek rano.

Zesta­wy testo­we mają otrzy­my­wać nie­zasz­cze­pie­ni ucznio­wie, u któ­rych nie wystę­pu­ją obja­wy zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem i w przy­pad­ku któ­rych ryzy­ko kon­tak­tu z oso­ba­mi cho­ry­mi na COVID-19 nie jest wyso­kie. W Onta­rio dzie­ci do 12 roku życia nie są obję­te szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko COVID-19.

Miej­sco­we jed­nost­ki służ­by zdro­wia będą mogły zwra­cać się z proś­bę o prze­ka­za­nie testów. Moore dodał, że bra­ne będą pod uwa­gę takie czyn­ni­ki jak sto­pień wyszcze­pie­nia i współ­czyn­nik trans­mi­sji w danej oko­li­cy, a tak­że histo­ria zaka­żeń w kon­kret­nej szko­le lub pla­ców­ce opiekuńczej.

reklama

Wyko­ny­wa­nie testów będzie dobro­wol­ne i prze­pro­wa­dza­ne w domach. Dzie­ci, któ­re uzy­ska­ją wynik ujem­ny, będą mogły w dal­szym cią­gu oso­bi­ście uczęsz­czać na lek­cje. W przy­pad­ku wyni­ku pozy­tyw­ne­go, uczeń będzie musiał przejść dodat­ko­wo test PCR i pozo­stać w izo­la­cji do cza­su otrzy­ma­nia jego wyniku.

Dr Moore pod­kre­ślił, że testo­wa­nie asymp­to­ma­tycz­nych uczniów pre­wen­cyj­nie na sze­ro­ką ska­lę nie jest zale­ca­ne. Podob­no jest nieefektywne.