Kana­dyj­czy­cy idą śla­dem Pola­ków i rów­nież usi­łu­ją obcho­dzić zaka­zy lock­dow­nu, zmie­nia­jąc pro­fil dzia­łal­no­ści  na ten dopusz­czo­ny nowy­mi prze­pi­sa­mi, w Pol­sce ludzie maso­wo zapi­su­ją się do klu­bów tria­th­lo­no­wych, aby móc kon­ty­nu­ować tre­nin­gi na sto­kach, w Kana­dzie, pomy­sło­we fry­zjer­ki zmie­ni­ły pro­fil  zakła­du w St. Catha­ri­nes na stu­dio pro­duk­cji fil­mo­wej, gdyż pro­duk­cja fil­mo­wa w Onta­rio nadal może się odby­wać i nie zosta­ła zaka­za­na na mocy prze­pi­sów o sta­nie wyjątkowym.

W ten spo­sób sło­wo cut nabra­ło w ich zakła­dzie fil­mo­we­go znaczenia.

„W związ­ku z ostat­nim zamknię­ciem musie­li­śmy zna­leźć spo­sób na prze­trwa­nie” — tłu­ma­czy Ali­cia Hir­ter, któ­ra od pra­wie 20 lat pro­wa­dzi Chro­me Arti­stic Barbering.

„Dla­te­go sta­li­śmy się pla­nem fil­mo­wym i stu­diem”  „Ludzie, któ­rzy przy­cho­dzą tu na strzy­że­nie, to nie tyl­ko klien­ci, ale tak­że akto­rzy, któ­rzy bio­rą udział w prze­słu­cha­niu do roli lub wystę­pu­ją w naszym pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym lub podcaście”.

Po przej­rze­niu zasad blo­ko­wa­nia, któ­re pozwa­la­ją na kon­ty­nu­owa­nie nagrań fil­mo­wych, po pro­stu zmie­ni­ła rodzaj biznesu.

Ozna­cza to, że two­ja fry­zu­ra i żar­ty, któ­re ją ota­cza­ją, są na fil­mie i zosta­ną zmon­to­wa­ne w programie.

Ali­cia twier­dzi, że urzęd­ni­cy miej­scy dali jej OK. ale potem przy­szła kon­tro­la pro­win­cyj­ne­go inspek­to­ra zdro­wia, któ­ry nie był prze­ko­na­ny, w śro­dę  tele­fo­no­wa­no  z mia­sta  St. Catha­ri­nes, gro­żąc że wkrót­ce mogą zostać posta­wio­ne zarzuty.

W jej maleń­kim stu­diu fil­mo­wym — z kame­ra­mi i usta­wio­nym oświe­tle­niem — zabie­ra­ją tyl­ko jed­ne­go akto­ra na raz.

„Wszy­scy tu tyl­ko odgry­wa­my  przed­sta­wie­nie” — zapew­nia fry­zjer­ka, któ­rą z kame­rą odwie­dzi­ła tele­wi­zja Rebel